Вие сте тук

Ресурси

Наръчник на ЕС за футбола

Резолюция на Съвета относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка („Наръчник на ЕС за футбола“)

Наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка („Наръчник на ЕС за футбола“) (1.15 MB, PDF)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като има предвид, че:

(1)

Една от целите на Европейския съюз е inter alia да осигури на гражданите високо равнище на безопасност в пространство на свобода, сигурност и правосъдие чрез разработване на общи действия между държавите членки в областта на полицейското сътрудничество, както е посочено в дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2)

На 21 юни 1999 г. Съветът прие резолюция относно наръчник за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение (1).

(3)

Тази резолюция беше заменена от Резолюция на Съвета от 6 декември 2001 г. (2) и впоследствие от резолюциите на Съвета от 4 декември 2006 г. (3) и 3 юни 2010 г. (4) относно наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка (наричан по-нататък „Наръчник на ЕС за футбола“).

(4)

В последната резолюция се предвижда наръчникът да бъде изменян с оглед на натрупания опит.

(5)

Предвид натрупания през последните години опит във връзка с европейските първенства през 2012 г. и Световното първенство по футбол през 2014 г., развитието на установените добри практики в рамките на тези първенства, мащабното полицейско сътрудничество по време на международни и клубни мачове в Европа като цяло и становищата на над 300 полицейски служители (командващи полицейски операции при футболни срещи, служители на националните футболни информационни звена и други специалисти в областта на полицейските операции при футболни срещи) от 25-те европейски държави (5), участвали в Общоевропейския проект за обучение относно полицейските операции при футболни срещи между 2011 и 2014 г., наръчникът на ЕС за футбола беше преработен и актуализиран.

(6)

Измененията, внесени в приложения актуализиран наръчник, не засягат действащите национални разпоредби, по-специално разпределението на отговорностите между отделните органи и служби в съответните държави членки, нито упражняването на правомощията на Комисията съгласно Договорите,

С НАСТОЯЩОТО

(1)

ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към държавите членки да продължат да укрепват полицейското сътрудничество във връзка с футболни срещи (и по целесъобразност други спортни прояви) с международно значение.

(2)

за тази цел НАСТОЯВА приложеният към настоящия документ актуализиран наръчник, съдържащ примери за настоятелно препоръчвани работни методи, да стане достъпен и да бъде възприет от правоприлагащите органи, участващи в полицейски операции при футболни срещи с международно значение.

(3)

ЗАЯВЯВА, че когато е целесъобразно, препоръчаните работни методи може да се прилагат при други големи международни спортни прояви.

(4)

С настоящата резолюция се заменя Резолюцията на Съвета от 3 юни 2010 г.

 


(1)  ОВ C 196, 13.7.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 22, 24.1.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 322, 29.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 165, 24.6.2010 г., стр. 1.

(5)  Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Хърватия, Швеция, както и Сърбия, Турция, Украйна и Швейцария.