Вие сте тук

Ресурси

18 - месечна програма на Съвета (1 юли 2014 г. — 31 декември 2015 г.)

В настоящия документ е изложена работната програма на Съвета, изготвена от бъдещото италианско, латвийско и люксембургско председателство, която обхваща периода юли 2014 г. — декември 2015 г.

Тя се състои от две части.

Първата част съдържа стратегическата рамка на програмата, поставена в по-широк план, и по-специално в контекста на по-дългосрочните цели пред следващите три председателства. По тази причина и в съответствие с Процедурния правилник на Съвета по въпросния раздел бяха проведени консултации с бъдещото нидерландско, словашко и малтийско председателство.

Втората част съдържа оперативната програма, определяща въпросите, които се очаква да бъдат разгледани през 18-месечния период. В съответствие с Процедурния правилник на Съвета тази част беше изготвена съвместно с председателя на Съвета по външни работи (по отношение на дейностите на този състав през въпросния период) и в тясно сътрудничество с Комисията и с председателя на Европейския съвет.

Трите председателства ще положат необходимите усилия за гладкото и ефикасно протичане на работата на Съвета. Това предполага много тясно сътрудничество между трите председателства, както и между тях, председателя на Европейския съвет и върховния представител. Те ще работят в много близко и конструктивно сътрудничество с Европейския парламент. Същевременно трите председателства ще разчитат много на взаимноизгодно сътрудничество с Комисията и очакват нейния принос въз основа на съответните ѝ работни програми.

18 - месечна програма на Съвета (1 юли 2014 г. — 31 декември 2015 г.) (680.86 KB, PDF) pdf.