Вие сте тук

Ресурси

Консолидирани текстове на Договора за ЕС и на Договора за функционирането на ЕС

Тази публикация съдържа консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) с протоколите и приложенията към тях, в които са отразени измененията, направени с Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон и влязъл в сила на 1 декември 2009 г. Тя съдържа също декларациите, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон.

Освен това тази публикация съдържа изменението, направено с Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, изменението направено с Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 август 2012 г. за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него, както и измененията направени с решения 2010/718/ЕС и 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. и 11 юли 2012 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз съответно на остров Сен Бартелеми и на Майот.

Тази публикация включва и член 136, параграф 3 от ДФЕС, добавен с Решение 2011/199/ЕС на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, вследствие на приключването на процедурите по ратификация на държавите-членки. Тази публикация съдържа освен това и измененията, направени с Акта за присъединяване на Република Хърватия.

Тази публикация съдържа също и измененията, направени с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз. Тази публикация съдържа и приетите до март 2016 г. поправки. Тази публикация съдържа и Хартата на основните права на Европейския съюз, прогласена в Страсбург на 12 декември 2007 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ С 303, 14.12.2007 г., стр.1). Този текст възпроизвежда, като адаптира Хартата, прогласена на 7 декември 2000 г. и я заменя от 1 декември 2009 г., датата на влизане в сила на Договора от Лисабон. В съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея от Договора за Европейския съюз, Хартата, прогласена през 2007 г., има същата юридическа сила като Договорите.

Тази публикация е средство за документиране и не ангажира отговорността на институциите.

Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз (4.87 MB, PDF)

Също така ви представяме и

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна  енергия (1.43 MB, PDF)