Вие сте тук

България 2020

Във връзка със стартиралата подготовка на Република България за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., са сформирани на Работна група за разработване на Договора за партньорство и тематични работни групи за разработване на програмите за следващия програмен период. В работните групи, след процедура за подбор, участват представители на неправителствените организации.

Страницата http://2020.europe.bg e създадена от тези организации с цел да се предостави на обществеността достъп до информация за процедурата по договаряне и формиране на Оперативните програми за периода 2014-2020, както и включването на широк кръг граждани в дебатите по формулирането на документите.

Сайт на инициативата: http://2020.europe.bg/