Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на общественото здраве

Дата на публикуване: 
четвъртък, 15 Март, 2018 - 10:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от който Европейската комисия може да наеме на работа нови членове на публичната служба като администратори в областта на общественото здраве (AD 6).

EPSO/AD/340/18 – Здраве и безопасност на храните – одити, инспекции и оценки

Съответните области са всички области на дейност на дирекция F (Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните) на ГД SANTE. Понастоящем тези области са безопасността на храните и на фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните, здравето на растенията. Включват се и някои области на здравеопазването (клинични изпитвания на лекарства, предназначени за хора, медицински изделия, предназначени за хора (включително изделия за инвитро диагностика), и лекарствени продукти (включително активни фармацевтични съставки).

От наетите на работа кандидати ще се очаква да изпълняват всички задачи, свързани с одитите, инспекциите, анализа и прегледа на системите за официален контрол, и да пътуват често. Възможно е през кариерата си те да работят и в области извън непосредствената им област на компетентност.

EPSO/AD/341/18 – Безопасност на храните – политика и законодателство

Съответните области са безопасността на храните и на фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните и здравето на растенията. От наетите на работа кандидати ще се изисква да участват в разработването на политики и на законодателство и в прилагането и управлението на съществуващото законодателство, да изпълняват регулаторни задачи, включително оценка на рисковете, да извършват мониторинг на търговски споразумения и да участват в преговори в посочените по-горе области.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 17 април 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – Администратори в областта на общественото здраве (AD 6) (1.19 MB, PDF)