Вие сте тук

Обявление за конкурс за администратори в областта на здравеопазването и безопасността на храните

учен
Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 Май, 2021 - 10:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 май е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени три списъка за бъдещи назначения, от които Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ в областта на здравеопазването и безопасността на храните (функционална група AD).

Наетите успешно издържали този конкурс кандидати ще работят в следните три области:

  1. Изготвяне на политики и законодателство в областта на здравеопазването;
  2. Изготвяне на политики и законодателство в областта на безопасността на храните;
  3. Одитиране, инспекция и оценяване в областта на здравеопазването и безопасността на храните.

Те ще бъдат наети основно от Генерална дирекция (ГД) „Здравеопазване и безопасност на храните“. Успешно издържалите конкурса в области 1 и 2 ще бъдат наети най-вече в Брюксел и Люксембург, а тези в област 3 ще бъдат назначени в Грейндж (Ирландия).

Обявлението се отнася за три области. Можете да кандидатствате само за една от тях. Този избор се прави в момента на кандидатстването по електронен път и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя електронен формуляр за кандидатстване.

По време на процедурата за подбор ще бъдете поканен/а да се явите на няколко теста, както е посочено в настоящото обявление за конкурс. EPSO ще гарантира, че условията, при които ще участвате в тези тестове, са съобразени с препоръките, изготвени от съответните публични здравни органи (Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията/други международни/европейски и национални органи).

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване по електронен път, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 22 юни 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – Администратори (AD 7) в областта на здравеопазването и безопасността на храните – EPSO/AD/392/21 (1.21 MB, PDF)