Актуално

22/06/2018 - 13:28

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. Комисията предлага да се модернизира политиката на сближаване — основната инвестиционна политика на ЕС и един от най-конкретните изрази на солидарност в Съюза.

Платена публикация

BG05M9OP001-1.003-2981 „СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ТПК „НОВ СВЯТ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, 

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”,

ПРИОРИТЕТНА ОС  „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”

Постигнати резултати: 

  • Осигурена заетост за период от 12 месеца на избрани 20 безработни лица  от допустимата целева група; 
  • Закупени, доставени и въведени в експлоатация 5 нови машини; обособени 20 работни места, отговарящи на съвременните технологични изисквания за производство, безопасни и здравословни условия на труд. От тях 5 нови и 15 преустроени от съществуващите работни места в производството на кооперацията. 
  • Проведено обучение на 20 новоназначени лица за придобиване професионална квалификация по професия „Оператор в производството на облекло” . Издадени двадесет Свидетелства за професионална квалификация