Вие сте тук

Европейската служба за борба с измамите търси контрольор на процесуалните гаранции

Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
Дата на публикуване: 
вторник, 13 Юли, 2021 - 10:07
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 юли е публикувана покана за представяне на кандидатури за избор на контрольор на процесуалните гаранции в контекста на разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Контрольорът на процесуалните гаранции е нова длъжност, създадена с член 9а от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2223 на Европейския парламент и на Съвета. Целта е защита и спазване на процесуалните гаранции и основните права в контекста на разследванията на OLAF.

Засегнатите лица могат да подават жалби до контрольора във връзка със спазването на процесуалните гаранции от страна на OLAF. Също така и на основание нарушаване на правилата, приложими за разследванията на OLAF, по-специално нарушаване на процесуалните изисквания и основните права. Контрольорът отговаря за издаването на препоръки за начините за разрешаване на жалбите, като при необходимост предлага решения на изложените в жалбата въпроси.

Контрольорът упражнява функциите си при пълна независимост, включително от Надзорния съвет на OLA и от OLAF. При изпълнението на своите задължения не търси, нито приема указания от когото и да било.

Контрольорът има петгодишен мандат, който не може да бъде подновяван. В края на мандата контрольорът продължава да изпълнява длъжността си, докато не бъде заменен.

Кандидатите трябва:

  • да са граждани на държава членка на Европейския съюз, и да се ползват с пълните си права на граждани;
  • да притежават образователна степен по право, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома;
  • да имат най-малко 10 години професионален опит на длъжности, имащи отношение към длъжността на контрольора, описана по-горе, натрупан след придобиване на посочените по-горе квалификации;
  • да не изпълняват политическа функция при встъпването си в длъжност нито на национално, нито на европейско равнище;
  • да не са членове или служители на институция, орган или агенция на ЕС при встъпването си в длъжност;
  • да не са членове на национална координационна служба за борба с измамите по смисъла на член 3, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета при встъпването си в длъжност;
  • да бъдат напълно независими от национални органи или органи при встъпването си в длъжност;
  • да са в състояние да предложат гаранции за независимост и липса на конфликт на интереси по отношение на всички професионални дейности, които могат да се извършват успоредно с длъжността на контрольор;
  • да владеят задълбочено два от официалните езици на институциите на Европейския съюз, необходими за изпълнението на служебните задължения (кандидатите следва също така да посочат нивото си на владеене на други официални езици).

Заинтересованите лица следва да заявят своя интерес на страницата за онлайн кандидатури.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

За да се регистрирате, трябва да имате валиден електронен адрес, който ще бъде използван за потвърждаване на вашата регистрация и за поддържане на връзка с вас на различните етапи от процедурата. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Вашата автобиография и мотивационното ви писмо могат да бъдат подадени на който и да е от официалните езици на Европейския съюз.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че кандидатурата ви е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, вашата кандидатура не е регистрирана!

Крайният срок за регистрация е 9 септември 2021 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на кандидатури е да бъде назначен контрольор на процесуалните гаранции в контекста на разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (974 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 9 септември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На стр. 3 в точка 4, под „Краен срок“, първи параграф

вместо: „Крайният срок за регистрация е 9 септември 2021 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 23 септември 2021 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата“.