Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за коректори/езикови редактори

редактор
Дата на публикуване: 
четвъртък, 18 Февруари, 2021 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 февруари е публикуванo обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове за коректори/езикови редактори (AST 3) за следните езици: гръцки (EL), испански (ES), естонски (ET), ирландски (GA), италиански (IT) и португалски (PT). Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които основно Европейският парламент и Съдът на ЕС могат да наемат на работа нови членове на публичната служба в своите езикови служби само в Люксембург.

Можете да се регистрирате само за един език. Този избор се прави в момента на електронната регистрация. Той не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

По време на процедурата за подбор ще бъдете поканен да се явите на няколко теста, както е посочено в настоящото обявление за конкурс. EPSO ще гарантира, че условията, при които ще участвате в тези тестове, са съобразени с препоръките, изготвени от съответните публични здравни органи (Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията/други международни/европейски и национални органи).

Асистентите (функционална група AST) изпълняват задачи с административен и технически характер. Те изпълняват и задачи, свързани с обучения, за които се изисква известна степен на самостоятелност, по-специално що се отнася до прилагането на правила и разпоредби или на общи указания.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 23 март 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST/148/21 – коректори/езикови редактори (AST 3) с гръцки (EL), испански (ES), естонски (ET), ирландски (GA), италиански (IT) и португалски (PT) език (1.16 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 8 март 2022 г. е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 5 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите конкурса кандидати за всеки език. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати на подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове в рамките на център за оценяване (онлайн или лично) на посочените от Вас език 1 и език 2 , които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Имайте предвид, че тестът, свързан с областта на конкурса, може да бъде организиран в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват седем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за конкурса, като за целта ще се използват три теста , както е описано в матриците по-долу:

Компетенция Тестове Език
Анализ и разрешаване на проблеми Ситуационно интервю въз основа на компетенциите Език 2
Комуникация Интервю относно общите компетенции Език 2
Постигане на качество и резултати Интервю относно общите компетенции Език 2
Учене и развитие Ситуационно интервю въз основа на компетенциите Език 2
Определяне на приоритети и организиране Ситуационно интервю въз основа на компетенциите Език 2
Издръжливост Интервю относно общите компетенции Език 2
Работа с други хора Интервю относно общите компетенции Език 2

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 35 от 70 точки.

Компетенция

Тест

Езици

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Коректура и поправяне на текст на език 1.

Първата част от теста ще се проведе, като се извършва съпоставяне с изходния текст на език 2, а втората част на теста — без съпоставяне с изходния текст на език 2.

Коректурата ще обхваща както езиковите аспекти (граматика, правопис и пунктуация), така и типографските елементи. Кандидатите трябва да обосноват направените корекции. (2 часа и 30 минути)

Език 1 и език 2

30 от 50 точки за всяка част“