Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за асистенти

pic
Дата на публикуване: 
четвъртък, 17 Ноември, 2022 - 10:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 ноември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите конкурса кандидати, от които институциите и други органи на Европейския съюз (ЕС) могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като асистенти (степен AST 3).

Конкурсът обхваща три области. Всеки кандидат може да кандидатства само за една от тях. Кандидатите трябва да направят своя избор при подаването на своята кандидатура, като след валидирането на формуляра си за кандидатстване няма да могат да правят повече промени.

  • Асистентите в област 1 – Оперативна сигурност. Оказват съдействие по всички въпроси, свързани със защитата на лица, сгради и друга инфраструктура, оборудване, чувствителна и класифицирана информация, както и други активи, които са от значение за институциите и други органи на ЕС. За някои работни места в областта на оперативната сигурност може да има задължение за носене на оръжие и да се изисква ангажимент за непрекъснато обучение за боравене с огнестрелно оръжие, както и за физическа подготовка.
  • Асистентите в област 2 – Техническа сигурност. Допринасят за концептуалната дейност, техническото управление, анализа, както и за техническия и административния надзор, свързани със сградните инсталации и инсталациите за техническа сигурност.
  • Асистентите в област 3 – 3дравословни и безопасни условия на труд. Подпомагат прилагането на превантивни мерки за здраве, безопасност и хигиена на работното място, координирането на аспектите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, по време на етапите на планиране и строителство на сгради, съставянето на планове и указания, свързани със здравето, безопасността и хигиената, както и управлението на извънредни ситуации.

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване, кандидатите трябва да отговарят на всички общи условия за допустимост, посочени по-долу.

Кандидатите трябва:

  • да се ползват с пълния обем права като граждани на държава-членка на ЕС;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от закона по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате трябва да имате EPSO профил. Кандидатите, които все още нямат EPSO профил, ще трябва да създадат такъв. Всеки кандидат може да създаде само един профил, чрез който да подава всичките си кандидатури до EPSO.

Кандидатите трябва да кандидатстват по електронен път на уебсайта на EPSO до 20 декември 2022 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Кандидатите трябва да качат в своя EPSO профил сканирани копия на удостоверителните документи, подкрепящи посоченото в техния формуляр за кандидатстване. EPSO ще предостави допълнителни подробности и инструкции.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/155/22 – Асистенти (AST 3) по сигурност и безопасност в областите оперативна сигурност, техническа сигурност и здравословни и безопасни условия на труд (1.29 MB, PDF)