Вие сте тук

Обява за свободно работно място за директор на ESTAT.D „Държавна финансова статистика и качество“

Дата на публикуване: 
вторник, 2 Октомври, 2018 - 11:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на ESTAT.D „Държавна финансова статистика (ДФС) и качество“ (AD 14) (Люксембург).

Евростат е генерална дирекция на Европейската комисия. Тя предоставя на Европейския съюз висококачествени услуги, свързани със статистическа информация. Евростат обслужва европейските институции, държавите членки, финансовите пазари, деловите среди, медиите и широката общественост.

Евростат отговаря за координирането и засилването на управлението на Европейската статистическа система (ЕСС). Целта е да осигури лесен достъп на всички потребители до навременни, надеждни и сравними статистически данни на равнището на ЕС. Евростат отговаря за всички законодателни предложения на ЕС в сферата на статистиката. Генералната дирекция координира също така усъвършенстването на статистическите системи в страните кандидатки, както и в международната общност в по-общ план.

Дирекция D „Държавна финансова статистика (ДФС) и качество“ се състои от 4 отдела, в които работят около 60 служители (на постоянни и временни договори). Тя разполага с оперативен бюджет от приблизително 1 млн. евро.

Дирекция D отговаря за осигуряването на високо качество на държавната финансова статистика в държавите членки, за да се гарантира правилното изпълнение на процедурата при прекомерен дефицит.

Критерии за подбор

Идеалният кандидат за мястото трябва да бъде изявен и динамичен професионалист, който отговаря на следните критерии за подбор:

 • Управленски опит, и по-специално:
  • доказан успешен опит на ръководна позиция, включваща управление на екипи и финансови ресурси;
  • изявена способност за управление и направляване на административен орган както от стратегическа гледна точка, така и от гледна точка на вътрешното управление;
  • разбиране за планирането, изпълнението и наблюдението на работата на Евростат в рамките на процедурите, прилагани в Европейската комисия.

Кандидатът ще бъде част от управленския екип на генералната дирекция. Поради това наличието на солиден опит в работата в управленски екип е предимство.

 • Технически знания и опит, и по-специално:
  • много добро познаване и опит в областта на националните сметки и статистическото обработване на различните финансови инструменти;
  • много добро познаване на приоритетите на Комисията и на релевантните програми и политики на ЕС;
  • способност за ясна и точна преценка по политически чувствителни въпроси.
 • Комуникация / водене на преговори и други умения, по-специално:
  • много добри умения за комуникация, за междуличностно общуване и за водене на преговори, позволяващи на кандидата да води дискусии, да общува ясно, да работи ефективно при представляване на Комисията и да установява добри работни отношения с други институции на ЕС и извън ЕС;
  • много точна преценка и явен стремеж към предлагане и реализиране на нови идеи;
  • отлични аналитични умения и способност за разрешаване на организационни и оперативни проблеми чрез подход, ориентиран към резултатите.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор само въз основа на следните формални изисквания, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити в областта на националните сметки и статистическото обработване на различни финансови инструменти.
 • Управленски опит: поне 5 години от професионалния опит след дипломирането трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с настоящата позиция.
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването (ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от закона по отношение на военната служба. Те трябва да предоставят подходящи препоръки за годността си да изпълняват своите задължения и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 30 октомври 2018 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор на ESTAT.D „Държавна финансова статистика (ДФС) и качество“ (AD 14) (955.57 KB, PDF)