Вие сте тук

Генерална дирекция „Бюджет“ търси директор

Дата на публикуване: 
четвъртък, 7 Юни, 2018 - 11:19
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Генерална дирекция „Бюджет“ .

Генерална дирекция „Бюджет“ (ГД „Бюджет“) е централната служба на Европейската комисия. ГД „Бюджет“ отговаря за управлението на бюджета на ЕС в рамките на годишния и многогодишния цикъл. Дирекцията отговаря също така за нормативната уредба, приложима към изпълнението на бюджета на ЕС от страна на различните институции, агенциите и държавите членки. Тя играе ключова роля за насърчаването на доброто финансово управление и култура, насочена към постигането на резултати и оптимизирането на резултатите от публичните разходи на място.

Дирекцията се състои от 6 отдела с общо около 130 постоянни служители.

Директорът по изпълнението на бюджета ще докладва пряко на заместник генералния директор – счетоводител. Той ще предоставя компетентна подкрепа на Генералната дирекция, за да може тя да изпълнява задълженията си правилно.

Основните отговорности:

 • осигуряване на качество на финансовите данни в разплащателните отдели на Комисията чрез предоставяне на подходящи системи, инструменти за докладване, насоки и подкрепа за изпълнение на целта да се постигне положителна декларация за достоверността от страна на Сметната палата относно надеждността на отчетите;
 • изпълнение на функцията във връзка с касовите средства, както и извършване на всички плащания и получаване на приходите за Комисията, за Европейския фонд за развитие и за около 15 други органи на ЕС. Чрез касата са извършени 2,5 милиона плащания на обща стойност от около 160 милиарда евро годишно;
 • изготвяне на годишните счетоводни отчети и други финансови отчети на Европейската комисия;
 • събиране на дългове и контакти с разпоредителите с бюджетни кредити и с Правната служба на Комисията, за да се гарантира зачитане на интересите на Съюза. Дирекцията играе важна роля в събирането на глоби, наложени от Комисията в областта на конкуренцията;
 • в рамките на развитието на централната счетоводна система (ABAC), дирекцията, като основен бизнес потребител, играе важна роля в определянето, проектирането и въвеждането в експлоатация на системата, която ще замести настоящата;
 • предоставяне на съвети на всички разплащателни отдели на Комисията, институции, агенции на ЕС и счетоводни услуги на все по-голям брой от тези субекти.

От директора може да се изисква да представлява Генералната дирекция на междуведомствени заседания, както и да представлява Комисията пред Парламента и Съвета по въпроси от компетентността на дирекцията.

Подходящият кандидат следва да притежава:

 • задълбочени познания и доказан опит в областта на публичните финанси, управлението на касовите средства, бюджетните правила и процедури, международните счетоводни стандарти и финансовата отчетност;
 • доказан опит в работата с финансови и счетоводни информационни системи и способност за разбиране и прилагане на методологии за управление на проекти в областта на информационните технологии;
 • добро познаване на проблемите и процедурите, свързани с външния одит, вътрешния контрол и процедурата по освобождаване от отговорност на Европейската комисия (решението, което се взема от упълномощения орган (Парламента) да освободи изпълнителния орган (Комисията) от задължението да изпълнява бюджета, като по този начин отбелязва окончателното завършване на бюджетния цикъл);
 • доказан успешен опит на ръководна позиция, който сочи за силно изявени лидерски умения и способност за ръководене, мотивиране и вдъхновяване на големи мултидисциплинарни екипи от висококвалифицирани служители, способност за определяне на приоритети и вземане на решения;
 • отлични умения за решаване на проблеми и интелектуални способности;
 • точна преценка и отлични аналитични и концептуални умения, демонстриращи добре развита способност за стратегическо и творческо мислене и способност за разработване на иновативни, последователни и практически планове за действие;
 • солидни комуникационни умения и умения за междуличностни отношения, умения за провеждане на успешни дискусии с вътрешни и външни заинтересовани страни, както и солиден опит в координирането и воденето на преговори на високо равнище.

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
 • Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлаганата длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 5 юли 2018 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор - Генерална дирекция „Бюджет“ - COM/2018/10380 (840.85 KB, PDF)