Вие сте тук

Изборите за Европейски парламент ще са между 23 до 26 май 2019 г.

Дата на публикуване: 
понеделник, 28 Май, 2018 - 14:25

В Официалния вестник на ЕС от 25 май 2018 година е публикувано Решението, с което се определят датите за провеждане на изборите за ЕП през 2019 г. Публукуваме целия тескт тук:

 

РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2018/767 НА СЪВЕТА

от 22 май 2018 година

за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори от 20 септември 1976 г. (1), и по-специално член 11, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

С Решение 78/639/Евратом, ЕОВС, ЕИО (3) Съветът определи периода за първите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент от 7 до 10 юни 1979 г.

(2)

Провеждането на деветите избори през съответния период на 2019 г. се оказва невъзможно.

(3)

Ето защо следва да се определи друг изборен период,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Периодът, посочен в член 10, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г., относно преките всеобщи избори на членове на Европейския парламент, за деветите избори е от 23 до 26 май 2019 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 май 2018 година.

За Съвета

Председател

К. ВЪЛЧЕВ


(1)  ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.

(2)  Становище от 18 април 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Решение 78/639/Евратом, ЕОВС, ЕИО от 25 юли 1978 г. за определяне на периода за първите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (ОВ L 205, 29.7.1978 г., стр. 75).