Вие сте тук

Анкета "Индекс на интегритета в съдебната система"

Дата на публикуване: 
петък, 23 Март, 2018 - 14:55

 

 

В рамките на проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“съфинансирана от Европейския социален фонд, Ви каним да вземете участие в анкета, която ще помогне за определяне на основните параметри на рамката за „Индекс на интегритета в съдебната система“. Вашите отговори и отношение ще бъдат изключително полезни.

Молим за Вашето съдействие, като отделите не повече от 25 минути от Вашето време и попълните анкетата.

Анонимността и правата Ви по Общия Регламент за защита на личните данни са гарантирани. Благодаря!

Анкетата може да отворите тук: https://survey.gateway.bg/index.php/611624?lang=bg

Фокус на проекта е укрепването на интегритета на съдебната система. Той показва възможността на съдебната система да функционира съгласно установена и оповестена рамка от ценности и стандарти, които ръководят поведението, решенията и действията при изпълнението на публичните задължения. Това означава пълно приемане и зачитане на ценности като независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост и толерантност, почтеност и благоприличие, професионална компетентност, както и неприемане на корупцията.

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.