Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ – Инициативи за иновации в политиката

Дата на публикуване: 
сряда, 6 Декември, 2017 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“,  Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновации в политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище.

Експериментални подходи в европейската политика в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 (Подкрепа за реформиране на политиката) – Инициативи за иновации в политиката, са проекти за транснационално сътрудничество в подкрепа на осъществяване на политическите програми на Европейския съюз в областта на образованието и обучението. Това включва и програми за специфични сектори, като процесите от Болоня и Копенхаген.

Общата цел е насърчаване на повишаването на ефективността и ефикасността на системите за образование и обучение чрез събиране и оценка на доказателства за системното въздействие на иновативните мерки в политиката. Поканата изисква участието на публични органи на високо равнище от допустимите за участие държави и използването на солидни и широко признати методи за оценка въз основа на полеви проучвания (експерименти).

Конкретните цели на поканата са:

 • да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави; целта е да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието и обучението;
 • да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки;
 • да се улеснят преносимостта и степенуването на иновативните мерки.

Приоритетните теми за поканата са:

 • насърчаване на социалното приобщаване и популяризиране на споделените ценности на ЕС чрез формално и неформално обучение;
 • рационализиране и допълнително развитие на многоезични педагогически подходи в училищното образование (напр. работа в многоезични класни стаи или с двуезични деца) и подкрепа за учителите и обучението им за работа при многообразие в класната стая;
 • оценяване в цифрова среда: установяване на най-добрите практики в различните образователни сектори и държави и разширено прилагане на най-добри практики и опити;
 • учители и инструктори в професионалното образование и обучение (ПОО) обучение/стажове в процеса на работа (ПОО);
 • въвеждане на пътища за повишаване на уменията за възрастни без средното образование или еквивалентна степен;
 • политики и стимули в подкрепа на иновативното преподаване и педагогическо обучение във висшето образование, включително образование със свободен достъп и електронно образование;
 • създаване на европейски център за онлайн обучение, смесено обучение или виртуална мобилност, виртуални кампуси и обмен на най-добри практики в дух на сътрудничеството.

Кандидатите, които се считат за допустими са:

 • Публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието и обучението в съответния национален или регионален контекст (отговарящи на кодове 1 или 2 по NUTS; за държавите, за които не са налични кодове 1 или 2, се прилага най-високият наличен код. Публичните органи, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, финанси, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат опитите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и на законно установени мрежи или сдружения, правото да ги представляват, при условие че делегирането е писмено и в него е посочено изрично представеното предложение.
 • Публични или частни организации или институции, извършващи дейности в областите на образованието или обучението или други свързани области.
 • Публични или частни организации или институции, извършващи междусекторни дейности в областите на образованието и обучението в други социално-икономически сектори (напр. неправителствени организации, служби за информация или ориентиране, публични органи, агенции или служби, отговорни за: образование, обучение, младеж, заетост, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, осигуряване, признаване и/или валидиране на качеството; професионално ориентиране, търговски камари, бизнес и социални партньори, търговски организации, структури на гражданското общество, културни или спортни организации, организации за оценка или научни изследвания, медии и пр.).

Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави по Програмата:

 • 28-те държави членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • страните – кандидатки за членство в ЕС: Турция, Бивша югославска република Македония.

Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 2 000 000 ЕUR.

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация относно поканата и процедурата за подаване на заявления. Документите, представляващи част от заявлението (комплект от документи за кандидатстване), можете да намерите на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en

Комплектът от документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички относими и приложими приложения и подкрепящи документи. Формулярите могат да се получат в интернет на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT

Крайни срокове за кандидатстване:

 1. предварителни предложения: 10 април 2018 г., 12:00 ч. централно европейско време
 2. пълни предложения: 25 септември 2018 г., 12:00 ч. централно европейско време.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения, EACEA/28/2017 в рамките на програма „Еразъм+“ – Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновации в политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище (422.98 KB, PDF)