Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
вторник, 17 Октомври, 2017 - 11:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 октомври е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“, ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта.

Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за учене през целия живот и за вземане предвид на идеите и проблемите на участниците на всички равнища. То е важно за повишаване на осведомеността относно стратегията на ЕС за растеж и работни места, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението (ET 2020), конкретните политически програми, например процеса от Болоня във висшето образование или процеса от Рига/Копенхаген в професионалното образование и обучение (ПОО), Европейската програма за обучение на възрастни, както и „Стратегията на ЕС за младежа“. Сътрудничеството е жизненоважно за осигуряване на активното включване на участниците в изпълнението на политическите реформи в различните държави, за насърчаване на участието им в Програмата „Еразъм+“ и в други европейски програми и за разпространяване на политиките, резултатите от програмите, както и на добрата практика посредством техните големи мрежи от членове. В контекста на своите работни програми, представени във връзка с тази покана, кандидатстващите организации се насърчават да свържат своите дейности с Европейската година на културното наследство през 2018 г.

В тази рамка поканата ще предостави финансиране по следните две партиди:

 • Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението (партида 1);
 • Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (партида 2).

Следва да се има предвид, че една организация може да подаде само едно заявление по тази покана: или за партида 1, или за партида 2, но не и за двете.

Общи цели

Целта е да се предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта и насочени към следните общи цели:

 • повишаване на осведомеността на участниците относно европейските програми за политики в областите на образованието, обучението и младежта, по-специално относно „Европа 2020“, „Образование и обучение 2020“, конкретни политически програми, например процеса от Болоня или процеса от Рига/Копенхаген, Европейската програма за обучение на възрастни или „Стратегията на ЕС за младежа“;
 • повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областите на образованието, обучението и младежта, и по-специално на препоръките за отделните държави, отправени в рамката на европейския семестър;
 • насърчаване на активността на участниците в областта на образованието, обучението и младежта;
 • насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове.

Тези цели следва да бъдат ясно залегнали в работните планове, дейностите и продуктите на кандидатстващите организации.

Допустими кандидати

Поканата е отворена за две категории субекти:

 • Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта;
 • Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта.

Една организация може да подаде само едно заявление: или за категория 1, или за категория 2.

За да бъдат допустими, кандидатите трябва:

 • да са неправителствена организация или орган;
 • да са с нестопанска цел.

Допустими са заявленията от юридически лица, установени в някоя от следните държави:

 • държавите  членки на ЕС (За кандидати от Обединеното кралство: Имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да се спазват през целия срок на отпускане на безвъзмездни средства. Ако Обединеното кралство напусне ЕС по време на периода на отпускане на средства, без да сключи споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, ще спрете да получавате финансиране от ЕС (като същевременно при възможност ще продължите да участвате) или от Вас може да се изиска да напуснете проекта въз основа на рамковото споразумение за партньорство или договора за оперативна субсидия (съответно член II.16.2.2 а) или Общо условие II.16.2.1 а));
 • страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • страните кандидатки за членство в ЕС, които се ползват с предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и с условията и общите приложения, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни предвид участието им в програмите на Общността: бившата югославска република Македония и Турция.

Критерии за възлагане

Качеството на допустимите кандидатури се оценява въз основа на следните критерии:

 • приложимост (максимум 30 точки);
 • качество на съдържанието и прилагането на плана за работа (максимум 20 точки);
 • профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите (максимум 20 точки);
 • въздействие, разпространяване и устойчивост (максимум 30 точки).

За да бъдат разглеждани за финансиране, заявленията трябва да получат:

 • не по-малко от 60 точки общо и
 • не по-малко от половината от максималния брой точки по всеки от критериите за възлагане, посочени по-горе (15 точки за критериите „приложимост“ и „въздействие, разпространяване и устойчивост“, 10 точки за критериите „качество на съдържанието и прилагането на плана за работа“ и „профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите“).

Общият бюджет, заделен за финансовата 2018 г. за тази покана е 6 500 000 EUR и е разпределен, както следва:

 • Партида 1 – Образование и обучение 2 500 000 EUR;
 • Партида 2 – Младеж 4 000 000 EUR.

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm).

Той е налице на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 14 декември 2017 г., включително съответните приложения:

 • Клетвена декларация;
 • Подробен стратегически план за периода 2018-2020 г. (задължителен за партида 1 – Образование и обучение и само за заявленията за РСП по партида 2 – Младеж)

Задължителните допълнителни административни приложения трябва да се изпратят по електронната поща до Агенцията в същия краен срок.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA/26/2017 – Програма „Еразъм+“ – Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта (547.22 KB, PDF)