Вие сте тук

Европол търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
вторник, 23 Май, 2017 - 10:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувано обявление за свободно работно място за поста изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

За да се осъществи тази мисия на Европол, в Агенцията понастоящем работят 550 човека. Бюджетът на Европол за 2017 г. е 117 млн. евро.

Изпълнителният директор управлява и гарантира ефикасното ежедневно функциониране на Европол. Той или тя е законният представител на Агенцията.

Изпълнителният директор се отчита пред управителния съвет. Без да се засягат правомощията на управителния съвет, изпълнителният директор е независим в изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство или друг орган.

Изпълнителният директор осигурява ръководството и предоставянето на насоки за постигане на целите на Европол. Той отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на Европол.

Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват:

 • гарантиране на стратегическото развитие на Европол с оглед подпомагане на сътрудничеството между правоприлагащите органи в Съюза;
 • гарантиране на функционирането на Европол в съответствие с целите и задачите на Агенцията, определени в Регламента за Европол;
 • изготвяне на бюджетните документи и документите за планиране, които се представят на управителния съвет за решение, и изпълнение на Многогодишното програмиране и на Годишните работни програми на Европол и на други документи за планиране;
 • изпълнение на решенията, приети от управителния съвет, подпомагане на председателя при подготовката на заседанията на управителния съвет и редовно информиране на управителния съвет относно изпълнението на стратегическите и оперативните приоритети за борба с престъпността;
 • изготвяне на проекта за консолидиран годишен доклад за дейностите на Европол и представянето му пред управителния съвет за приемане;
 • поддържане на отношения на сътрудничество с други органи на Съюза, с органи на трети държави, с международни организации и частноправни субекти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол;
 • изготвяне на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и на докладите и препоръките от разследванията на OLAF и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД);
 • защита на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на мерки за предотвратяване на измами, корупция и всяка друга незаконна дейност;
 • изпълнителният директор може да бъде поканен от Съвета да докладва за изпълнението на своите задължения; явява се пред съвместната група за парламентарен контрол (СГПК) с цел обсъждане на въпроси, свързани с дейностите на Европол. Той или тя подлежи на процедурата за освобождаване от отговорност от Европейския парламент за изпълнението на бюджета за съответната година.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, и да не са лишени от права;
 • да са изпълнили задълженията си, наложени от приложимите закони за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически способни да изпълняват задълженията, свързани с тази длъжност (преди назначаване избраният кандидат подлежи на медицински преглед);
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степен, необходима за изпълнението на задълженията.

Управителният съвет създава комисия за подбор, съставена от представител на Комисията и шестима членове, представляващи държавите членки, които се определят по жребий от управителния съвет.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 04.07.2017 г., 23:59 ч. (централноевропейско време).

Допълнителни подробности относно процедурата за кандидатстване и подбор можете да намерите на уебсайта на Европол.

За допълнителни подробности относно процедурата за кандидатстване можете да се обърнете към mbs@europol.europa.eu.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно място Europol/2017/TA/AD15/282 – Изпълнителен директор на Европол (923.08 KB, PDF)