Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
четвъртък, 15 Декември, 2016 - 12:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката - Инициативи за иновативна политика – Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Проектите за перспективно сътрудничество (ППС) са транснационални проекти за сътрудничество. Те целят идентифициране, изпитване, разработване или оценка на иновативни подходи в рамките на политиката, които имат потенциал да бъдат общоприети и да дадат принос за усъвършенстване на системите за образование и обучение. Проектите трябва да предоставят задълбочени знания относно целевата група (групи), условията на преподаване, учене или обучение и ефективни методологии и инструменти, способстващи за развитието на политиките, както и заключения, важни за лицата, определящи политиките в областта на образованието и обучението на всички равнища.

Конкретните цели на тази покана са:

 • да поставят началото на дългосрочни промени и да изпитат иновативни решения на предизвикателства в областта на образованието и обучението, които имат потенциала да бъдат въведени в практиката и да упражнят устойчиво и цялостно въздействие върху европейските системи за образование и обучение;
 • да подпомогнат транснационалното сътрудничество и взаимното обучение относно перспективни теми между ключовите заинтересовани страни;
 • да улеснят събирането и анализа на данни, обосноваващи иновативните и ефективни политики и практики.

Допустими кандидати са публични или частни организации, действащи в областите на образованието и обучението или в други сектори като неформалното учене, включително, наред с други, младежта, други социално-икономически сектори и/или организации, извършващи междусекторни дейности.

Дейностите трябва да започнат на 1 ноември 2017 г., 1 декември 2017 г. или 1 януари 2018 г.

Дейностите, които се финансират по настоящата покана, могат включват (списъкът не е изчерпателен):

 • анализи, изследвания, проучвания на нуждите;
 • научноизследователски дейности;
 • дейности за обучение;
 • изготвяне на отчети, заключения по проекта, препоръки относно политиките;
 • работни срещи;
 • конференции/семинари;
 • изпитвания и оценки на иновативни подходи на местно равнище;
 • действия за повишаване на осведомеността и разпространение на информация;
 • действия, насочени към създаване и усъвършенстване на мрежи, обмен на добри практики;
 • разработване на ИКТ инструменти (софтуерни продукти, платформи, приложения и т.н.) или учебни ресурси;
 • разработване на други интелектуални продукти.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 8 000 000 ЕUR.

Финансовото участие на ЕС не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 14 март 2017 г., 12:00 ч. на обяд (централноевропейско време).

Указанията за кандидатите и комплектът документи за кандидатстване могат да се намерят на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения - EACEA/41/2016 - Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката (411.29 KB, PDF)