Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 Октомври, 2016 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 октомври е публикувана покана за представяне на предложения, 2017 г. в рамките на Програма „Еразъм+“. Поканата се основава на Годишните работни програми на „Еразъм+“ за 2016 г. и 2017 г.

Покана обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани

 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Стратегически проекти, свързани с ЕДС;
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба;
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на познанията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката

 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта;
 • Дейности „Жан Моне“:
  • Катедри „Жан Моне“;
  • Модули „Жан Моне“;
  • Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
  • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
  • Мрежи „Жан Моне“;
  • Проекти „Жан Моне“;
 • Спорт:
  • Партньорства за сътрудничество;
  • Малки партньорства за сътрудничество;
  • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по Програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по Програма „Еразъм+“:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по Програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро:

 • Образование и обучение – 1 905,4 милиона евро;
 • Младеж – 209,1 млн. евро;
 • „Жан Моне“ – 10,8 млн. евро;
 • Спорт – 31,8 млн. евро.

Общият бюджет, предвиден за поканата, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на Годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с Годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението

2 февруари 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

2 февруари 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта 26 април 2017 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта

4 октомври 2017 г.

Стратегически проекти, свързани с ЕДС 26 април 2017 г.
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

5 април 2017 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

16 февруари 2017 г.

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

29 март 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта 2 февруари 2017 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта

26 април 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

4 октомври 2017 г.

Алианси на познанията

28 февруари 2017 г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование 9 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта

8 март 2017 г.

Ключово действие 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

2 февруари 2017 г.

26 април 2017 г.

4 октомври 2017 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“:

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти 23 февруари 2017 г.

Действия в областта на спорта:

Партньорства за сътрудничество

6 април 2017 г.

Малки партньорства за сътрудничество

6 април 2017 г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел

6 април 2017 г.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ръководството за Програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от поканата и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към тази покана.