Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
петък, 14 Октомври, 2016 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 октомври е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта.

Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за учене през целия живот и за вземане предвид на идеите и проблемите на участниците на всички равнища. То е важно за повишаване на осведомеността относно стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението (ET 2020), конкретни политически програми, като процеса от Болоня във висшето образование или процеса от Брюж/Копенхаген в професионалното образование и обучение (ПОО), както и „Стратегията на ЕС за младежа“. То е жизненоважно за осигуряване на активното включване на участниците в изпълнението на политическите реформи в различните държави, за насърчаване на участието им в програмата „Еразъм+“ и други европейски програми и за разпространяване на резултатите от политиките и програмите, както и на добрата практика посредством техните големи мрежи от членове.

Целта на тази покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към следните общи цели:

 • повишаване на осведомеността на участниците относно европейската програма за политика в областта на младежта и по-специално относно „Стратегията на ЕС за младежта“;
 • повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областта на младежта, като препоръките за отделните държави, отправени в рамката на европейския семестър;
 • насърчаване на активността на участниците в областта на младежта;
 • насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове.

Освен това от организациите, действащи в областта на младежта, които ще бъдат подпомогнати съгласно поканата, се очаква да провеждат дейности, поставящи си за цел:

 • развитие на необходимите качества на младите хора за наемане на работа, а именно чрез дейности, които насърчават развитието на компетентностите и уменията чрез неформално образование;
 • увеличаване на правомощията на младите хора в обществото и насърчаване на тяхното участие в процесите на вземане на решение;
 • принос към личното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора в Европа;
 • принос към развитието на работата с младите хора на европейско, национално, регионално или местно равнище;
 • принос към дискусията относно/разработването на политически въпроси, засягащи младите хора и младежките организации на европейско, национално, регионално или местно равнище;
 • насърчаване на междукултурното обучение, зачитане на многообразието и други ценности на солидарността, равните възможности и правата на човека сред младите хора в Европа;
 • насърчаване на приобщаването на младите хора с по-малко възможности в обществото;       
 • принос за изпълнението на Декларацията относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация, например, чрез включване на насърчаването на гражданското образование, междукултурния диалог и демократичното гражданство във всички аспекти на работните им програми;
 • принос за изпълнението на плана за действие относно интеграцията на граждани на трети страни, чрез предприемане и насърчаване на действия и проекти в областта на интеграцията на младите хора с мигрантски произход, включително новопристигналите бежанци, в обществото на приемащата държава.

Поканата е отворена за две категории субекти:

 • европейски неправителствени организации (ЕНПО);
 • общоевропейски мрежи (неофициална мрежа).

Допустими са заявленията от юридически лица, установени в една от следните държави:

 • държавите-членки на ЕС;
 • държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • държавите-кандидатки за членство в ЕС, за които е съставена предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и условия, предвидени в рамковите споразумения, сключени с тези държави, относно участието им в програмите на ЕС: Бивша югославска република Македония и Турция.

Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm).

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 29 ноември 2016 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:  

Покана за представяне на предложения – EACEA/37/2016 – Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (438.59 KB, PDF)