Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на одита

Дата на публикуване: 
четвъртък, 12 Май, 2016 - 10:50
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 май е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори в областта на одита (AD 5/AD 7).

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз – предимно Европейската комисия в Брюксел и Европейската сметна палата в Люксембург, ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

В институциите на Европейския съюз основната функция на администраторите е да подпомагат лицата, които вземат решения.

Одиторите предоставят гаранции на ръководството на организацията, като извършват одити в широк спектър от области на политиката на ЕС. Те проверяват за спазването на законовите и подзаконовите актове и съотношението качество/разходи.

Одиторите разглеждат качеството на управление на рисковете, на ръководене на организацията и на функциониране на вътрешните процеси. Обхватът и естеството на одитите могат да варират значително и да включват различни административни и оперативни процеси.

По време на тяхната кариера на одиторите може да бъде възложено да извършват одити в различни държави от ЕС и трети държави.

Одиторите предоставят също консултантски услуги и съветват ръководството за начина, по който системите и процесите могат да бъдат подобрени.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 14 юни 2016 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AD/322/16 – Администратори в областта на одита (AD 5/AD 7) (945.45 KB, PDF)