Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
вторник, 15 Март, 2016 - 10:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ – Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката.

Поканата ще подпомогне проекти в областите на образованието, обучението и младежта, поставящи си за цел разрастване и разпространяване на иновационни добри практики, попадащи в обхвата на Декларацията относно насърчаване на активна гражданска позиция и общите ценности на свобода, търпимост и недискриминация чрез образование от 17 март 2015 г.

Заявлението трябва да е насочено главно към една от следните две общи цели. Тя следва да се посочи във формуляра за кандидатстване:

 1. Предотвратяване на радикализирането към насилие и насърчаване на демократичните ценности, основните права, междукултурното разбирателство и активната гражданска позиция.
 2. Насърчаване на приобщаването на обучаващите се в неравностойно положение, включително лица от мигрантски произход, при същевременно предотвратяване и борба с дискриминационните практики.

Допустими кандидати

Допустими кандидати са публичните и частните организации, действащи в областите на образованието, обучението и младежта по направленията, включени в обхвата на Парижката декларация. Кандидатите, които се считат за допустими са:

 • учебни институции и други доставчици на образователни услуги;
 • публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта;
 • организации с нестопанска цел (НПО);
 • научноизследователски институти;
 • търговски организации и социални партньори;
 • центрове за насочване и признаване;
 • международни организации;
 • частни дружества;
 • мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност;
 • Национални агенции „Еразъм+“ в областта на младежта.

Само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави, са допустими:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
 • страните – кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.

Дейностите трябва да започнат между 1 и 31 декември 2016 г. Продължителността на проектите се определя на 24 или на 36 месеца.

Критерии за възлагане

Допустимите предложения ще се оценяват въз основа на изключване, подбор и критерии за възлагане.

Критериите за възлагане при финансиране на дадено предложение са както следва:

 • значимост на проекта (30 %);
 • качество на замисъла и изпълнението на проекта (20 %);
 • качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20 %);
 • въздействие, разпространение и устойчивост на резултатите (30 %).

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 13 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 90 % от общата сума на допустимите разходи за проектите. Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен. Формулярите могат да се получат в интернет на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Заявленията за безвъзмездно финансиране трябва да са съставени на един от официалните езици на ЕС.

Крайният срок за кандидатстване е 30 май 2016 г., 12:00 ч. на обяд централно европейско време.

Пълния текст на поканата можете да видите тук:

Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ – Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката (573.53 KB, PDF)