Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на схема за академична мобилност Intra-Africa

Дата на публикуване: 
сряда, 9 Март, 2016 - 10:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на схема за академична мобилност Intra-Africa.

Общата цел на Програмата е насърчаване на устойчивото развитие и реализиране на принос за намаляване на бедността чрез увеличаване на висококвалифицирана и обучена работна сила в Африка.

Конкретната цел е повишаване на уменията и компетентностите на студентите и персонала чрез повишена вътрешно-африканска мобилност. Засилването на сътрудничеството между висшите учебни заведения в Африка ще увеличи достъпа до качествено образование и ще насърчи и създаде условия африканските студенти да се записват за следдипломна квалификация на африканския континент. Освен това мобилността на персонала (академичен и административен) ще повиши капацитета за международно сътрудничество на висшите учебни заведения в Африка.

По-конкретно Програмата си поставя следните цели:

 • да допринесе за повишаването на качеството на висшето образование чрез насърчаване на интернационализирането и хармонизирането на програмите и учебните планове в рамките на участващите институции;
 • да даде възможност на студентите, академичната общност и персонала да се възползват в езиков, културен и професионален аспект от опита, придобит в контекста на мобилността в друга африканска страна.

Допустими кандидати и състав на партньорствата

Проектът ще обхваща организиране и изпълнение на мобилност на студенти и персонал, участващи във висококачествени магистърски и докторски програми. Също така ще обхваща и предоставяне на образователни/обучителни и други услуги на чуждестранни студенти и преподаване/обучение и възлагане на изследователска дейност и други услуги на персонал от държави, участващи в проекта. Мобилността трябва да се осъществи в една от допустимите държави, посочени в тази покана.

Продължителността на проекта трябва да е между 54 и 60 месеца, като се изчислява въз основа на планираните дейности.

Критерии за възлагане

Всички заявления ще бъдат оценени от външни независими експерти в съответствие с трите критерия, посочени по-долу (Общо: 100 %):

 • Приложимост – 20 %;
 • Качество – 70 %:
  • Академично качество – 15 %;
  • Състав на партньорството и механизми за сътрудничество – 15 %;
  • Организиране и изпълнение на мобилността – 20 %;
  • Услуги и последващи действия за студентите/персонала – 10 %;
  • Балансирано участие на жените и мъжете – 10 %;
 • Устойчивост – 10 %.

Общата примерна сума е 9 900 000 EUR и би следвало да осигури около 350 потока на мобилност.

Всяка сума безвъзмездни средства ще възлиза на между 1 000 000 EUR (минимална сума на безвъзмездните средства) и 1 500 000 EUR (максимална сума на безвъзмездните средства).

Безвъзмездните средства на ЕС се отпускат въз основа на еднократни суми за организиране на мобилност и единични разходи за изпълнението на мобилността.

Крайният срок за подаване на предложения по схемата за академична мобилност Intra-Africa е 12:00 ч. (обед) на 15 юни 2016 г., централноевропейско време.

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да се подават чрез електронния формуляр (eForm) и неговите приложения, специално разработени за тази цел, които ще бъдат достъпни на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура:

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en

Единствено подаденото по електронен път заявление (електронен формуляр със съответните приложения) ще се счита за официално валидно заявление.

Наред с това кандидатите трябва да изпратят по електронната поща копие от тяхното заявление (електронен формуляр със съответните приложения) в същия срок, като посочат ясно регистрационния номер на проекта, получен при подаването на електронния формуляр, на следната електронна поща:

EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu

Ще се приемат само заявления, подадени в рамките на крайния срок и в съответствие с изискванията, посочени в поканата. Няма да се приемат заявления, изпратени само по електронната поща.

Насоките за участие в поканата, както и цялата информация и всички документи, свързани с подаването на предложения по тази покана, можете да намерите на уебсайта на Агенцията.