Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ – Подкрепа за инструменти на европейската политика

Дата на публикуване: 
вторник, 15 Декември, 2015 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Подкрепа за инструменти на европейската политика

Осигуряване на качеството на европейско равнище за по-голяма прозрачност и признаване на уменията и квалификациите.

Основната цел на поканата е да бъдат проверени възможните процедури, механизми и критерии за качество, които могат да се приложат в следните случаи:

 • за свързване на международни квалификации или международни системи за секторна квалификация с Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и за даване на международни квалификации, свързани с ЕКР;
 • за свързване на потенциални европейски основни профили на квалификации с ЕКР и за даване на произтичащи от тях квалификации.

Целта е създаване на основа за доверие в нивата и процедурите за подкрепа на признаване на квалификациите, произтичащи от европейските основни профили на квалификации и за подобряване на фактическото и официалното признаване на международните квалификации.

Поканата ще предостави финансиране по следните 3 теми:

 • Тема А: Свързване на дадена международна система или рамка за секторна квалификация с ЕКР и описване на принципите за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на произтичащите от този процес квалификации.
 • Тема Б: Свързване на (една или повече) международна(и) квалификация(и) с ЕКР и описване на принципи за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на тази квалификация (тези квалификации).
 • Тема В: Разработване на един или повече потенциални европейски основни профили на квалификации въз основа на професионалните профили на ЕSCO, свързването му/им с ЕКР и описване на принципите за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на произтичащите от този процес квалификации. Тъй като пълната версия на ЕSCO ще бъде публикувана през 2017 г., кандидатът трябва да избере една или повече професии от ниво 4 по ISCO. Съответният професионален профил (съответните професионални профили) ще бъде (бъдат) предоставен(и) след даване на пилотния проект.

Допустими държави:

 • държавите-членки на ЕС
 • страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Те трябва да се ползват от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения, и при условие че се създаде национална агенция за „Еразъм+“;
 • държавите-членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на това споразумение;
 • държавите в рамките на Европейската политика за съседство, които са сключили със Съюза споразумения, предвиждащи възможност за участието им в програмите на Съюза, при условие че със Съюза бъде сключено двустранно споразумение относно условията за участието им в програмата, и при условие че се създаде национална агенция за „Еразъм+“.

Допустими кандидати

Поканата се отправя до:

 • международни професионални организации или асоциации;
 • национални професионални организации или асоциации;
 • публични и частни органи, свързани с националните квалификационни рамки;
 • социални партньори (ЕС, национални и секторни);
 • научноизследователски центрове;
 • публични и частни присъждащи органи;
 • публични и частни доставчици на услуги за образование и обучение;
 • публични и частни организации за осигуряване на качество или акредитация.

Една организация може да подаде само едно заявление за тема А, тема Б или тема В.

Общият прогнозен бюджет, предвиден за съвместното финансиране на действията по тази покана, е 400 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Пакетът за кандидатстване може да се намери в интернет на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Заявленията трябва да бъдат подадени в следния краен срок: 29 февруари 2016 г. в 12:00 ч. (на обед), брюкселско време.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения — EACEA/48/2015 — Програма „ЕразъмЕразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Подкрепа за инструменти на европейската политика (396.64 KB, PDF)