Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ – Инициативи за иновативна политика

Дата на публикуване: 
вторник, 15 Декември, 2015 - 10:47
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието, обучението и младежта под ръководството на публични органи на високо равнище.

Експериментални подходи в европейската политика в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 са проекти за транснационално сътрудничество в подкрепа на осъществяване на политическите програми на Европейския съюз в областта на образованието, обучението и младежта, включително програми за специфични сектори, като процесите от Болоня и Копенхаген.

Общата цел на поканата е насърчаване на повишаването на ефективността и ефикасността на системите за образование и обучение; на политиките за младежта чрез събиране и оценка на доказателства за системното въздействие на иновативните мерки в политиката. Тази покана изисква участието на публични органи на високо равнище от допустимите за участие държави и използването на солидни и широко признати методи за оценка въз основа на полеви изпитания (опити).

Конкретните цели са:

 • да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави. Целта е да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието, обучението и младежта;
 • да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки;
 • да се улеснят преносимостта и мащабността на иновативните мерки.

Приоритетните теми са:

Област Образование и обучение:

 • Насърчаване развитието на фундаментални ценности чрез образование и обучение подпомагащи разнообразието в учебната среда;
 • Заетост и умения: утвърждаване на неформалното и самостоятелното учене в областта образование и обучение;
 • Укрепване обучението и образованието на учителите използвайки възможностите на новите технологии (училищно образование);
 • За по-иновативни и по-предприемчиви висши учебни заведения чрез институционални промени (висше образование);
 • Учители и инструктори при ПОО обучение/практика (ПОО);
 • Изпълнение на рамкова инициатива за оценка на ефективността на политиките за образование за възрастни хора.

Област на младежта:

 • Обхват: развиване на капацитет за преодоляване и предотвратяване на маргинализацията и радикализирането към насилие сред младите хора.

Допустими кандидати

Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните допустими държави:

 • 28-те държави – членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • страните кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по тази покана, е 14 000 000 ЕUR. Той е разпределен по следния начин между двете полета на действие:

 • Образование и обучение: 12 000 000 ЕUR.
 • Младеж: 2 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна от ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички съответни и приложими приложения и подкрепящи документи. Формулярите могат да се получат в интернет на средния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Крайни срокове за кандидатстване:

 • предварителни предложения: 14 април 2016 г., 12:00 часа централноевропейско време
 • пълни предложения: 13 октомври 2016 г., 12:00 часа централноевропейско време

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения –  EACEA/34/2015 – Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика (429.83 KB, PDF)