Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета на ЕС търси директор на Дирекция „Обща политика“

Дата на публикуване: 
петък, 23 Октомври, 2015 - 10:18
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 октомври е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор на Дирекция 1 (Обща политика) (DGP), отдел „Обща и институционална политика“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. Отделът „Обща и институционална политика“(GIP) обслужва секретариата на Европейския съвет, Съвета по общи въпроси (GAC) и Комитета на постоянните представители (Корепер I и II) в допълнение към отговорностите си за междуинституционалните отношения и обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решение). Той се състои от две дирекции: Дирекция „Обща политика“ (DGP) и Дирекция „Междуинституционални отношения“ (DRI). Дирекция „Обща политика“, по-специално обслужва секретариата на Европейския съвет, Съвета по общи въпроси и Корепер. Тя отговаря за обучението на бъдещите председателства. Като цяло тя играе важна роля за подпомагане на Европейския съвет, Съвета по общи въпроси и Корепер при работата по политически чувствителни досиета.

Задачи:

 • Под ръководството на заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция, да организира нейните дейности, да подпомага и мотивира служителите в тяхната работа;
 • Да определя целите за изпълнение и да дава своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ;
 • Да представлява службата си на равнище директори в ГСС и извън него, по-специално в отношенията с ротационното председателство, както и с останалите институции;
 • Да гарантира качеството на услугите и резултатите в дирекцията;
 • Да осигурява професионално управление на ресурсите на дирекцията;
 • Да гарантира ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на самата дирекция, така и с останалите служби на ГСС;
 • Да съветва Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства и генералния секретар по всички аспекти на досиетата, с цел да допринесе за намирането на решения;
 • Да гарантира спазването на приложимите правила и процедури в съответните области на дирекцията;
 • Да поддържа контакти с външни партньори и да представлява ГСС на външни форуми.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 6 ноември 2015 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

 • формуляр за кандидатстване (приложение IV), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета;
 • мотивационно писмо заедно с подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и
 • фотокопия на дипломите, удостоверяващи образованието, и фотокопия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията, посочена по-горе.

Пълния текст на обявлението и приложенията към него можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/118 (3.7 MB, PDF)