Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
вторник, 20 Октомври, 2015 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“.

Поканата обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:

 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“;
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба.

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на познанията;
 • Секторни алианси на уменията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:

 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.

Дейности „Жан Моне“:

 • Катедри „Жан Моне“;
 • Модули „Жан Моне“;
 • Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
 • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
 • Мрежи „Жан Моне“;
 • Проекти „Жан Моне“.

Спорт:

 • Партньорства за сътрудничество;
 • Малки партньорства за сътрудничество;
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по Програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • Държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по Програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори. За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 871,1 милиона евро:

 • Образование и обучение: 1 645,6 милиона евро;
 • Младеж: 186,7 милиона евро;
 • „Жан Моне“: 11,4 милиона евро;
 • Спорт: 27,4 милиона евро.

Общият бюджет, предвиден за, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на Годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с Годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключово действие 1:

 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
 • Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението: 2 февруари 2016 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 26 април 2016 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 4 октомври 2016 г.
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“: 18 февруари 2016 г.
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба: 1 април 2016 г.

Ключово действие 2:

 • Стратегически партньорства в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта: 26 април 2016 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта: 4 октомври 2016 г.
 • Алианси на познанията, секторни алианси на уменията: 26 февруари 2016 г.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование: 10 февруари 2016 г.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта:
  • 2 февруари 2016 г.
  • 1 юли 2016 г.

Ключово действие 3:

 • Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:
  • 2 февруари 2016 г.
  • 26 април 2016 г.
  • 4 октомври 2016 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“:

 • Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти: 25 февруари 2016 г.

Действия в областта на спорта:

 • Само партньорства за сътрудничество в областта на спорта, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 21 януари 2016 г.
 • Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 12 май 2016 г.
 • Малки партньорства за сътрудничество: 12 май 2016 г.
 • Само европейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 21 януари 2016 г.
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г.: 12 май 2016 г.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Програма „Еразъм+“

Ръководството за Програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от поканата. Посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към поканата.

В Официалния вестник на ЕС от 22 октомври е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

„Срок за подаване на заявленията“ се изменя по отношение на „Ключово действие 2 – Стратегически партньорства“ по следния начин:

Ключово действие 2:

 • Стратегически партньорства в областта на младежта: 2 февруари 2016 г.
 • Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението: 31 март 2016 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта: 26 април 2016 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта: 4 октомври 2016 г.“

В Официалния вестник на ЕС от 26 април 2016 г. е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

Точка 5 „Срок за подаване на заявленията“ се изменя, що се отнася до крайния срок до 26 април 2016 г. в Гърция, по следния начин:

 • Ключово действие 1: Мобилност за граждани в областта на младежта - 31 май 2016 г.
 • Ключово действие 2: Стратегически партньорства в областта на младежта - 31 май 2016 г.
 • Ключово действие 3: Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта - 31 май 2016 г.

Тези изменени срокове се прилагат само за заявленията, подадени в Гърция.