Вие сте тук

ЕК подписа тригодишна програма за подкрепа за стабилността за Гърция по линия на ЕМС

Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 Август, 2015 - 12:54

Късно в сряда Европейската комисия подписа меморандума за разбирателство с Гърция за нова програма за подкрепа на стабилността, съобщава Рапид. По линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) — защитния инструмент на Европа, създаден през 2012 г. в отговор на световната финансова криза — ще могат да бъдат отпуснати заеми в размер до 86 милиарда евро през следващите три години, при условие че гръцките власти проведат реформи за преодоляване на съществените икономически и социални предизвикателства, както е посочено в меморандума за разбирателство.

След месеци интензивни преговори програмата ще спомогне за премахването на несигурността и за стабилизирането на икономическото и финансовото положение, като ще помогне на Гърция да се върне към устойчив растеж, почиващ на стабилни публични финанси, повишена конкурентоспособност, функциониращ финансов сектор, създаване на работни места и социално сближаване. Съгласно предвиденото в член 13 от Договора за ЕМС, в меморандума за разбирателство се излагат подробно конкретните цели и ангажиментите за реформи, които са необходимо условие за предоставянето на финансиране по ЕМС. Изплащането на средствата е обвързано с постигането на напредък при изпълнението. Изпълнението ще се следи от Комисията в сътрудничество с Европейската централна банка и когато това е възможно — с Международния валутен фонд. Това ще става посредством редовни прегледи.

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис, който подписа меморандума за разбирателство от името на Комисията, заяви: „С помощта на програмата гръцките власти имат възможност да възстановят взаимното доверие и финансовата стабилност, които са предпоставки за връщане на гръцката икономика към растеж. Това, което е от значение сега, е бързото провеждане на договорените реформи. Това ще позволи на Гърция да възстанови конкурентоспособността и да гарантира устойчив икономически растеж.“

Комисар Пиер Московиси, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Договарянето на тази програма е много добра новина за Гърция и за целия Европейски съюз, тъй като с нея се създават условия за повече растеж, стабилност, инвестиции и работни места. Съчетавайки солидарност и отговорност, Гърция, другите държави членки от еврозоната и институциите отварят нова глава на основата на реформи, справедливост и взаимно доверие.“

Мариан Тейсен, комисар за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Действащата Комисия издигна като приоритет залагането на социално справедливи мерки в основата на новите програми за подкрепа. Днес за първи път изпълнихме този ангажимент чрез извършването на задълбочена оценка на социалното въздействие на новата програма за Гърция и като гарантирахме, че тя е социално справедлива и защитава най-уязвимите във всички свои аспекти.“

В съответствие с политическите насоки на председателя Жан-Клод Юнкер, Комисията, като партньор в преговорите, обърна специално внимание на въпроса за социалната справедливост на новата програма, за да се гарантира, че мерките са разпределени справедливо, и за да се защитят най-уязвимите членове на обществото. Комисията публикува днес оценка на социалното въздействие на програмата, като представи заключението, че ако се приложат изцяло и своевременно, предвидените в програмата мерки ще помогнат на Гърция да се върне към стабилност и растеж по финансово и социално устойчив начин и ще допринесат за посрещането на най-неотложните социални потребности и предизвикателства в Гърция.

Ето някои примери за поставените от Комисията акценти:

поетапно въвеждане на схема за гарантиран минимален доход и осигуряване на общодостъпни здравни грижи,
гаранции, че усилията, които се изискват от всички, са пропорционални на техните доходи,
насочване на икономиите към области, които не се отразяват пряко на портфейла на обикновените граждани, като например намаляване на разходите за отбрана, или отстраняване на неефективността в много области на публичните разходи,
действия срещу запазени интереси, например постепенно премахване на благоприятното данъчно третиране за корабособствениците и земеделските производители, или на голям брой освобождавания, например при ставките за ДДС за някои острови, или на необосновани субсидии,
подкрепа за ролята на социалните партньори и за модернизирането на системата за колективно договаряне,
борба с корупцията, укриването на данъци и недекларирания труд,
подкрепа за една по-прозрачна и по-ефективна публична администрация, включително чрез преминаване към по-независима данъчна администрация, преструктуриране на министерствата и въвеждане на по-добра зависимост между възнагражденията и служебните задължения.

С цел да се допълни програмата и да се осигурят максимални изгледи за нейния успех, на 15 юли Комисията представи План за работни места и растеж в Гърция. До 2020 г. ще бъдат предоставени около 35 милиарда евро за инвестиции в хората и предприятията. Ако равнището на първоначалното предварително финансиране за програмите за финансиране в Гърция за периода 2014—2020 г. бъде увеличено със 7 процентни пункта,1 милиард евро от отредените за страната средства могат да бъдат предоставени по-бързо в началото на периода за нови проекти, съфинансирани от ЕС.

Комисията също така подготвя техническата и експертна подкрепа, която ще предостави, посредством специалната си нова Служба за подкрепа на структурните реформи (СПСР). Създадената през юли СПСР ще служи за център за мобилизирането на експертен опит от страна на службите на Комисията, администрациите на държавите членки и други международни организации, като целта е да се съдейства за планирането и наблюдението на реформите.

Тагове: