Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
петък, 30 Януари, 2015 - 10:49
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 януари е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“. Поканата се отнася за „Всеобхватни политически рамки за продължаващо професионално образование и обучение“.

Целта на поканата е да се подпомогне разработването на публични политики, които целят да се координира осигуряването на качествено, подходящо и достъпно продължаващо професионално образование и обучение (ППОО). Цели се и да се гарантира съществено увеличение в използването на възможности за допълнително обучение като част от всеобхватни национални, регионални или местни стратегии за придобиване на умения.

С поканата се насърчава сътрудничеството между националните органи и всички съответни заинтересовани страни, които участват в ППОО. Това включва развитието на уменията на служителите и пренасочването на работниците (например обучението, предлагано от публичните служби по заетостта).

Тази покана е насочена към националните органи, които отговарят за политиките в областта на ППОО във всяка държава, участваща в Програмата „Еразъм+“, и към всички организации, посочени от тези органи.

Прякото участие на компетентните национални органи (министерства или равностойни органи) следва да гарантира, че проектите могат да допринесат по ефективен начин за подобрено разбиране на осигуряването на ППОО и на съществуващите политики. Проектите следва да демонстрират как компетентните публични органи използват своята ръководна роля, за да определят стратегическите приоритети на национални, регионални или местни политики за придобиване на умения и свързаните с тях политики за ППОО. Целта е създаване на основа за реформа на системата. Всеки проект ще се основава на практики в една или повече държави по Програмата „Еразъм+“. По този начин ще извлече полза от трансфера на знания и опит. Активното участие на национални, регионални или местни заинтересовани страни, например социални партньори (организации на работодателите и на работниците), доставчици на професионално образование и обучение (ПОО), отделни предприятия и посреднически организации, ще бъде важен елемент за качеството на предложението.

Покана се отнася за националните органи, които отговарят за ППОО във всяка държава по Програмата „Еразъм+“.

Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъдат представени от поне два субекта от поне две различни държави по Програмата.

Допустимият кандидат (координатор) трябва да бъде национален орган или организация, определена от националния орган, който/която отговаря за ПОО, включително ППОО и е разположен(а) в държава по Програмата.

Допустимите партньори могат да бъдат министерства и други заинтересовани страни, например социални партньори, предприятия, търговски камари, публични или частни доставчици на ПОО, изследователски центрове и др.

Ако кандидатът (координатор) е организация, определена от национален орган, националният орган, който го определя, трябва да бъде включен в заявлението като допълнителен кандидат (пълноправен партньор) или като асоцииран партньор, участващ в изпълнението, без да се поемат разходите му.

Физически лица не се допускат.

Допустими кандидати

Допустими държави са:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • държавите-кандидатки за членство в ЕС: бившата югославска република Македония и Турция;
 • потенциалните държави-кандидатки за членство в ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия.

Допустими дейности

Безвъзмездните средства ще подпомогнат усилията на националните органи да планират или осъществят политически интервенции в областта на ППОО. Целта е да се гарантира последователността и приложимостта на предлаганото обучение и да се повиши съществено участието на пълнолетни лица в обучението. В дейностите ще бъдат привлечени съответните национални, регионални или местни заинтересовани страни. Също така ще се използват съветите и експертният опит на колеги от една или повече държави по Програмата „Еразъм+“, които са изправени пред сходни предизвикателства или разполагат с ефективни политики и предлагане на ППОО.

Следните видове дейности са допустими съгласно тази покана:

 • проучвания за осъществимост, прегледи на национални/регионални/местни разпоредби относно ППОО, анализ на разходите и ползите;
 • подробни планове за действие за разработване и прилагане на съгласувана политическа рамка за ППОО;
 • организиране на национални/регионални/местни бизнес форуми за мобилизиране на работодателите да инвестират в ППОО;
 • организиране и/или участие в конференции, семинари и работни групи;
 • кампании за повишаване на осведомеността, действия за остойностяване и разпространение; дейности, които подкрепят устойчивостта на проекта;
 • обмен на добри и/или иновативни практики между държавите, например чрез целенасочени проучвателни посещения;
 • изследователски дейности;
 • подготвителна дейност за разработване на ефективни интервенции в ППОО чрез използването на ЕСФ или други уместни фондове;
 • общности от практикуващи специалисти.

Продължителността на проектите е 12 или 24 месеца. Няма да се приемат заявления за проекти, програмирани за по-къси или по-дълги периоди от посочения в тази покана.

Критерии за възлагане

Допустимите заявления се оценяват въз основа на следните критерии:

 • Приложимост на проекта (максимум 40 точки – минимален праг 20 точки);
 • Качество на разработването и изпълнението на проекта (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки)
 • Качество на консорциума по проекта и споразуменията за сътрудничество (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки)
 • Въздействие и разпространяване на резултатите (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки).

Прагът за предложенията, които ще бъдат представени на комисията за оценка, е минимум 60 точки (от общо 100 точки).

Предвижда се общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, да бъде максимум 4 200 000 EUR.

Всяко предоставяне на безвъзмездни средства ще бъде в размер на не повече от 150 000 EUR за едногодишен проект и не повече от 300 000 EUR за двегодишен проект. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура очаква да финансира около 15 предложения.

Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален дял на съфинансиране от 75 % от допустимите разходи.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 април 2015 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Заявленията трябва отговарят на следните изисквания:

 • те трябва да бъдат подадени единствено чрез правилния официален формуляр за кандидатстване онлайн;
 • те трябва да бъдат съставени на един от официалните езици на ЕС.

Имайте предвид, че ще се разглеждат само заявления, подадени онлайн чрез електронния формуляр.

Неспазването на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

Насоките и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Заявленията трябва да отговарят на всички условия от насоките.