Вие сте тук

Семинари за подобряване на гражданското участие

Дата на публикуване: 
сряда, 11 Ноември, 2020 - 11:34

 

  

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“  и Европейския социален фонд бяха проведени два двудневни онлайн семинара с представители на местната власт и администрация и гражданското общество. Семинарите се проведоха съответно на 8 и 9 септември, и на 10 и 11 септември. 

Записите от тях може да видите тук: 08.09.2020г.09.09.2020г10.09.2020г., 11.09.2020г.

Записите ще бъдат налични поне 3 месеца след приключване на  проекта.  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.