Вие сте тук

Публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и резултатите от измерването на Индекса на интегритета в съдебната система

Дата на публикуване: 
петък, 22 Февруари, 2019 - 10:25
 

 

На 22 февруари 2019 Фондация“Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), които изпълняват в партньорство проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, съфинансиран от Европейския социален фонд по договор с Оперативна програма „Добро управление“, организираха публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и резултатите от измерването на Индекса на интегритета в съдебната система.

 

Тук може да се запознаете с основните изводи и препоръки на проекта:  Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система.pdf (PDF) (664.7 KB)

 

 

 

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Тагове: