Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Програма „Херкулес III“

OLAF
Дата на публикуване: 
понеделник, 25 Март, 2019 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 март са публикувани три покани за представяне на предложения в рамките на Програма „Херкулес III“.

Поканите се отнасят за следните области:

  • Техническа помощ;
  • Юридическо обучение и проучвания;
  • Обучение, конференция и обмен на персонал през 2019 г.

Допустими кандидати

Допустими кандидати за поканата относно „Техническа помощ“ са:

  • Органите, допустими за финансиране по програмата, са национални или регионални администрации („кандидати“) на държава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Допустимите кандидати по поканите за „Юридическо обучение и проучвания“ и „Обучение, конференция и обмен на персонал през 2019 г.“ са:

  • национални или регионални административни структури на държава членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза или;
  • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от сряда, 15 май 2019 г., 17:00 ч. (централноевропейско време). Те могат да се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук: