Вие сте тук

Онлайн конференция „Гражданско участие за по-добри решения

Дата на публикуване: 
сряда, 9 Декември, 2020 - 14:24

 

На онлайн конференция на 2 декември 2020 г. от 11 часа на тема: „Гражданско участие за по-добри решения“ беше представен иновативен модел за провеждане на публичното обсъждане на общинските бюджети в настоящата трудна ситуация.

Конференцията се организира от „Център за модернизиране на политики“ и Българска асоциация за политически науки изпълняват, в рамките на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“.

На събитието бяха представени обобщения на оценките за ефективността на гражданското участие в изследваните по проекта общини и области на политиката. Беше представен и Механизъмът за по-ефективно гражданско участие. Сред резултатите на проекта е е-помагало за гражданско участие – чат-бот, който дава отговори на най-често възникващи въпроси при организиране на обществени обсъждания и включването на гражданите в бюджетната процедура на общината. Той е онлайн и може да бъде използван както от общинската администрация, така и от гражданите. Дават се препоръки за усъвършенстване на процедурата и нормативната уредба на общинско ниво с цел преминаване към онлайн общуване с гражданите.

 

Запис от конференцията може да видите тук. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.