Вие сте тук

Окончателен доклад за изпълнението на дейност 4: „Формулиране на предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба“

Дата на публикуване: 
понеделник, 25 Февруари, 2019 - 07:17

 Готов е окончателният доклад  за изпълнението на дейност 4: „Формулиране на предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба“ по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ).

Дейност 4 е базирана на резултатите от проучванията, направени в рамките на дейност 1 и дейност 2. – окончателния вариант на методика за мониторинг на интегритета в съдебната система – Индекс на интегритета в съдебната система (ИИСС). В рамките на дейност 4 са формулирани и предложени препоръки за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба..

Препоръки за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба са формулирани и тествани по време на всички срещи в рамките на проекта, не само в предвиденото по проекта обсъждане. Те се основават на констатираните при проучванията и анализите дефицити, свързани с интегритета в българската съдебна система и включват както предложения за организационни промени, така и промени в нормативната. На три нормативни  промени  е извършена оценка на въздействието. 

Предложенията бяха публикувани за обсъждане и беше  обратна връзка от обсъжданията, но най-съществен принос при формулиране на предложенията и препоръките получихме от срещите с магистрати, НПО в сектор „Правосъдие“, активни граждани студенти и преподаватели. Получаването на препоръки и предложения продължи след края на срока за приемане на предложения и препоръки, включително и по време на срещата за представяне на резултатите от измерването на индекса.

Докладът може да прочетете тук.

Доклад дейност 4.pdf (4.09 MB)

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Тагове: