Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор за Дирекция „Цифрови платформи“

Дата на публикуване: 
петък, 12 Юли, 2019 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 юли е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор на Дирекция „Цифрови платформи“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на дейност на ЕС. Той предоставя правни и политически консултации и подкрепа на председателите и членовете на Европейския съвет и на Съвета, координира работата с други институции, изготвя доклади и компромисни текстове. Наред с това ГСС осигурява съоръженията и инфраструктурата, за да гарантира гладкото функциониране на Европейския съвет и на Съвета.

Дирекция „Цифрови платформи“ е част от служба „Цифрови услуги“ (SMART). SMART се ръководи от заместник генерален директор, който е подчинен на генералния секретар. Като работи в партньорство с делегатите и персонала, службата организира информацията и я предоставя чрез интелигентни и защитени услуги. Тя спомага за промяната на трудовата дейност чрез иновации и стимулиране на нагласата за приоритетно използване на цифровите технологии.

Ролята на директора е да определя целите и стратегическото развитие на дирекцията, включително разработването на стратегии за цифрова модернизация. Директорът управлява ефикасно дирекцията, ресурсите и дейностите ѝ. Той осигурява качеството на предоставяните услуги и продукти. Той консултира висшето ръководство и делегациите в областите, попадащи в сферата на компетентност на дирекцията. Директорът отговаря пряко за осигуряването на ефикасни, ефективни и защитени ИТ платформи, консултации и подкрепа в областта на информационната сигурност. Ежегодно дирекцията управлява бюджет от около 30 милиона евро, около 80 договора с доставчици на оборудване и услуги и около 20 покани за участие в тръжни процедури.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 4 септември 2019 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени по имейл на адрес: applications.management@consilium.europa.eu не по-късно от крайната дата. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – CONS/AD/148/19 (2.51 MB, PDF)