Вие сте тук

ГД „Съвместен изследователски център“ търси директор на дирекция „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на отпадъците“

лаборатория
Дата на публикуване: 
петък, 26 Февруари, 2021 - 10:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 февруари е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ (JRC) обява за свободно работно място за длъжността директор на дирекция „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на отпадъците“ (степен AD 14).

Съвместният изследователски център е службата на Европейската комисия за наука и знания. JRC има за задача да оказва подкрепа на политиките на ЕС през целия им цикъл, като предоставя независими данни. Той е разположен в пет държави членки (Белгия, Германия, Италия, Нидерландия и Испания).

Ядрените изследвания заемат централно място в дейностите на JRC още от създаването му. Някои от инсталациите, използвани за изследователска работа, са спрени и трябва да бъдат изведени от експлоатация. Управлението на отпадъците трябва да продължи да се извършва за инсталациите, които все още се използват.

Дирекция „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на отпадъците“ има за цел или да преобразува четирите ядрени обекта, така че сградите и/или земята да могат да бъдат използвани повторно за неядрени цели, или да проучи възможността задълженията, свързани с необходимото извеждане от експлоатация и с управлението на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци, да бъдат прехвърлени на приемащите държави членки при взаимно съгласие.

Основен елемент от тази работа ще представлява засилването на диалога с регулаторните органи в приемащите държави членки. Целта е да бъдат получени необходимите лицензи и одобрения, така че да се ускорят дейностите по извеждане от експлоатация и по обезвреждане на отпадъци и да се повиши ефикасността им.

Директорът ще поеме съществуващата програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на отпадъците, въз основа на която следва да се разработи адаптирана такава програма. Тя ще включва определянето и управлението на свързаната с тези дейности работа, извършвана от външни изпълнители.

Дирекцията се състои от един отдел и два сектора с приблизително 50 постоянни служители, но структурата ѝ вероятно ще продължи да се развива в бъдеще.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената позиция;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 26 март 2021 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор на дирекция „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на отпадъците“ (степен AD14) – COM/2021/10400 (873.04 KB, PDF)