Вие сте тук

Европейският комитет на регионите търси директор за Дирекция „Членове, пленарни сесии и стратегия“

Европейският комитет на регионите
Дата на публикуване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 10:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 март е публикувано обявление, че Европейският комитет на регионите обявява свободно работно място за поста директор на дирекция „Членове, пленарни сесии и стратегия“.

Европейският комитет на регионите (КР) е политическата асамблея, която изпълнява институционална роля в ЕС. Състои се от 329 членове и техните 329 заместници. Те са избрани председатели на регионални съвети, регионални съветници, кметове и местни съветници, които подлежат на демократична отчетност пред гражданите. Те представляват на равнище ЕС около 1 милиона политици на изборни длъжности на регионално и местно равнище. Посредством дейността на шест комисии и на пленарните сесии нашите членове работят и гласуват политически становища по проекти на законодателни актове на ЕС, провеждат политически дебати и участват в законодателния процес и определянето на дневния ред на ЕС.

Дирекция „Членове, пленарни сесии и стратегия“ (Дирекция А) се състои от четири отдела. В тях работят общо около 50 длъжностни лица и други служители. Основните функции на дирекцията са:

 • осигуряване на стратегическо планиране, хоризонтална координация и прогнозиране;
 • подготовка и провеждане на заседанията на Пленарната асамблея, Бюрото и Председателския съвет;   
 • улесняване на ефективните отношения с други институции на ЕС, Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и европейските и националните сдружения на местните и регионалните власти;
 • улесняване на логистичната организация на всички уставни органи на КР;
 • предоставяне на ефикасни финансови, логистични и технически услуги на членовете, националните делегации и политическите групи;
 • от 2022 г. дирекцията ще се занимава и с всички протоколни аспекти, свързани с официалните церемонии и прояви, както и с институционалната кореспонденция на КР.

Директорът управлява дирекция „Членове, пленарни сесии и стратегия“ под прякото ръководство на генералния секретар.

Критерии за допустимост

Процедурата за подбор е открита за всички кандидати, които към датата на подаване на кандидатурите отговарят на следните условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на ЕС;
 • да се ползват от пълен обем граждански права и да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на служебните им задължения;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който те навършват 66 години;
 • да са физически годни да изпълнява задълженията си – за да се удостовери тази годност одобреният кандидат ще бъде прегледан от лекаря на КР преди назначаването му;
 • да имат висше образование, съответстващо на пълен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, когато обичайната продължителност на обучението е четири или повече години, или ниво на образование, съответстващо на пълен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, последвано от съответен професионален опит най-малко една година, когато обичайната продължителност на обучението е поне три години;
 • да имат професионален опит от най-малко петнадесет години в област, свързана с длъжността. Кандидатите трябва да за заемали ръководен пост (началник на отдел или еквивалентна или по-висока длъжност) в продължение на най-малко пет от гореспоменатите петнадесет години;
 • да владеят отлично един от официалните езици на ЕС като основен език и да имат най-малко задоволителни познания по втори официален език на ЕС. С оглед на естеството на изпълняваните функции се изисква добро владеене (минимално ниво В2 съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците) на английски или френски език. Владеенето на един от тези два езика поне на задоволително ниво ще се счита за предимство.

Досиетата за кандидатстване се подават единствено по електронен път във формат PDF с обем не повече от 10 MB на следния адрес: Recruitment.DirA@cor.europa.eu

Крайният срок за подаване на досиетата за кандидатстване е 12:00 ч. на 23 април 2021 г. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност № COR/AD14/5 BIS/21 – Директор (1.47 MB, PDF)