Вие сте тук

Европейската сметна палата търси одитори

Европейската сметна палата
Дата на публикуване: 
понеделник, 4 Октомври, 2021 - 09:57
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 октомври е публикувано обявление, че Европейската сметна палата стартира Програма за младши специалисти, която предлага договори за финансови одитори с ограничен срок.

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. ЕСП е създадена през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург, а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

С цел насърчаване на младежката заетост и привличане на талантливи наскоро завършили хора, ЕСП стартира Програма за младши специалисти, която предлага договори за одитори с ограничен срок. Участниците в програмата ще получат възможност за професионално развитие, ценен професионален опит и представа за финансите и политиките на ЕС, както и за ролята на ЕСП.

Европейската сметна палата взе решение да проведе процедура за съставяне на списък на одобрени кандидати – одитори, които могат да бъдат назначени като срочно наети служители в зависимост от наличните свободни длъжности и оперативните нужди.

Новоназначените одитори ще преминат през програма за интегриране, включваща период на въвеждане в работата, през който те преминават през необходимите обучения и участват в текущата работа на одитните екипи.

Основната месечна заплата за степен AD 6 (стъпка 1) понастоящем е 5 563,58 евро.

към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да:

  • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • се ползват от всички граждански права;
  • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
  • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език. Те трябва да бъдат подадени само чрез формуляра онлайн (на английски или френски език), която може да бъде намерена в раздела „Възможности за работа“ на уебсайта на ЕСП (в секцията „Open positions“):

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/JobOpportunities.aspx

Към заявлението трябва задължително да бъдат приложени следните документи:

  • мотивационно писмо (до 1 стр.);
  • актуална автобиография (до 3 стр.) във формат Europass.

Моля отбележете, че само информацията от автобиографията и мотивационното писмо ще бъде взета предвид при оценяването на заявленията за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 29 октомври 2021 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес  за финансови одитори по Програма за младши специалисти (961.91 KB, PDF)