Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

Дата на публикуване: 
четвъртък, 4 Февруари, 2021 - 10:16
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 февруари е публикуванo обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове за администратори (AD 6) в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба.

Издържалите конкурса кандидати ще бъдат назначени основно от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“.

Като служител по въпросите на политиката, работещ в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони в ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, от Вас ще се очаква:

  • да разработвате политики и ново законодателство;
  • да прилагате и управлявате съществуващото законодателство;
  • да управлявате програми;
  • да извършвате икономически анализи и да представяте стратегически перспективи в областта на политиката;
  • да договаряте и/или наблюдавате изпълнението на търговски споразумения;
  • да допринасяте за дейностите по оценка на ефективността и европейската добавена стойност на мерките, за които отговаря ГД „Земеделие и развитие на селските райони“;
  • да представлявате ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в работни групи на Комисията, комитети на ЕС, институции на ЕС, международни организации и форуми.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 9 март 2021 г. в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание за администратори (AD 6) в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони – EPSO/AD/389/21 (1.17 MB, PDF)