Вие сте тук

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд търси заместник-директор

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Дата на публикуване: 
петък, 22 Февруари, 2019 - 11:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 февруари е публикувано обявление, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) организира открита процедура за подбор на кандидати за длъжността заместник-директор.

Еurofound е агенция на Европейския съюз със седалище в Дъблин, Ирландия. Тя предоставя знания в помощ на разработването на социални, трудови и свързани със заетостта политики за основните участници в областта на социалната политика на ЕС и за европейските граждани.

Целта на Eurofound е да предоставя подкрепа за изготвянето и прилагането на политики за подобряване на условията на живот и труд, за създаването на политики в областта на заетостта и за насърчаване на диалога между социалните партньори. За тази цел Eurofound разширява и разпространява познания, предоставя информация и услуги за целите на изготвянето на политики, включително основани на научни изследвания заключения.

Eurofound извършва или възлага изследвания в областта на социално-икономическото развитие и свързаните с това въпроси на политиката в Европа. Това се извършва чрез събиране на данни и анализиране на тенденциите в условията на живот и труд, развитието на заетостта и пазара на труда, системите на колективни трудови правоотношения и по-специално социалния диалог на равнището на Съюза и в държавите членки.

Заместник-директорът подпомага изпълнителния директор при изпълнението на функциите и дейностите на Eurofound.

По-конкретно заместник-директорът подпомага изпълнителния директор във:

 • общото ръководство на Eurofound. Това включва прякото управление или надзор на конкретни функции или дейности на агенцията;
 • подготовка на дейностите на управителния съвет и изпълнение на неговите решения;
 • разработване на стратегията и работните програми на Eurofound;
 • подготовка и изпълнение на финансови решения. В този контекст заместник-директорът изпълнява функциите на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити съгласно Финансовия регламент;
 • гарантира качество на дейността на Eurofound и развива репутацията ѝ на признат лидер в нейната област на компетентност;
 • представлява Eurofound на най-високо равнище с цел изграждане и поддържане на връзки с обществеността, с институциите и органите на ЕС, както и с други организации;
 • изпълнява правомощията, предоставени на изпълнителния директор по отношение на персонала, например назначаване, определяне на необходимата квалификация и освобождаване от длъжност. Това включва насърчаване на добрата работа в екип и работна среда.

Заместник-директорът замества изпълнителния директор, когато последният отсъства или по друг начин не е в състояние да изпълнява задълженията си. Той изпълнява задачи, възложени му от изпълнителния директор.

Заместник-директорът носи допълнителни и подробно определени отговорности, посочени в длъжностната характеристика.

Процедурата за подбор е открита за участие на всички кандидати, които към крайния срок за подаване на заявления за кандидатстване отговарят на следните условия:

 • да са граждани на държава членка на Европейския съюз, и да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили законовите си задължения във връзка с военната служба;
 • да притежават образователна степен, съответстваща на завършено висше образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на обучение е четири или повече години; или
  • образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и стаж по специалността от най-малко една година, когато обичайната продължителност на следването е най-малко три години;
 • да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит, включително 5 години опит на висши ръководни позиции, който включва отговорности за управление на персонал и финанси, и включително най-малко 5 години в областта на дейност на Eurofound;
 • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза;
 • да могат да предоставят препоръки за годността си да изпълняват задълженията на длъжността;
 • да са в състояние да изпълнят целия петгодишен мандат, преди достигане на пенсионна възраст, която за срочно наети служители се определя като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Заместник-директорът ще бъде назначен като срочно нает служител в степен AD 13 за срок от пет години. Договорът може да бъде подновен веднъж за срок до пет години.

Заинтересованите лица трябва да подадат заявленията си чрез онлайн системата за подбор на персонал на уебсайта на Еurofound.

Заявленията трябва да са на английски език, който е основният работен език на Eurofound.

За да бъдат разгледани, заявленията трябва да бъдат получени преди 23:55 ч. (GMT) на 28 март 2019 г.

Избраният кандидат следва да заеме длъжността в срок от 3 месеца, след като бъде номиниран от изпълнителния директор.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за открита процедура за подбор на заместник-директор на Eurofound – EF-TA-19-02 (870.93 KB, PDF)