Вие сте тук

Европейският парламент търси директори за Дирекция за финансови права и социални права на членовете на ЕП и Дирекция по бюджет и финансови служби

Дата на публикуване: 
вторник, 4 Март, 2014 - 11:54
Дата на събитието: 
петък, 14 Март, 2014 - 17:00

В Официалния вестник на ЕС от 4 март са публикувани две обявления, че Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „директор“ на Дирекция за финансови права и социални права на членовете на ЕП и на Дирекция по бюджет и финансови служби.

Процедурите за подбор целят разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Те ще се проведат успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 13 216,49 евро. То се облага с общностен данък и се освобождава от национално данъчно облагане. Към него могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

На директора ще бъде възложено изпълнението на следните задачи:

 • осигуряване на доброто функциониране на голяма структурна единица от Генералния секретариат на Европейския парламент. Тя обхваща няколко отдела, които попадат в рамките на правомощията на Дирекцията;
 • ръководство, развитие, мотивиране и координиране на екипи от служители; оптимизиране на използването на ресурсите на единицата при същевременно осигуряване на качеството на работата (организация, управление на човешки и бюджетни ресурси, новаторство и т.н.) в областта на неговата дейност;
 • планиране на дейностите на Дирекцията (определяне на цели и стратегии); вземане на необходимите решения за постигане на набелязаните цели; оценка на изпълнението на услугите с цел гарантиране на тяхното качество;
 • съветване на генералния директор, Генералния секретариат и членовете на Европейския парламент в областта на неговата дейност;
 • сътрудничество с различните дирекции на Генералния секретариат; представяне на институцията и водене на преговори за сключване на договори или споразумения в областта на неговата дейност;
 • ръководене и изпълнение на специфични проекти, които може да налагат поемането на финансова отговорност;
 • упражняване на функцията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Процедурите са отворени за кандидати, които отговарят на следните общи условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да се ползват от своите граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 14 март 2014 г., 17:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатите се приканват да изпратят единствено по електронна поща:

 • мотивационно писмо във формат pdf;
 • автобиография във формат Europass.

на следния адрес:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часът на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук: