Вие сте тук

ЕС—Западни Балкани: подобряване на свързаността и сигурността в региона

Дата на публикуване: 
събота, 19 Май, 2018 - 08:57

На срещата на върха между лидерите на Европейския съюз и на партньорите от Западните Балкани на 17 май в София бе потвърдена европейската перспектива на региона и бяха набелязани редица конкретни действия за засилване на сътрудничеството в областта на свързаността, сигурността и върховенството на закона.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Тази среща на върха ни позволи да създадем още по-близки връзки с нашите приятели от Западните Балкани, които стъпка по стъпка, всеки ден се приближават към Европейския съюз — всеки с избраната бързина и според собствените заслуги. Да се интегрираш в Европейския съюз означава споделяне на ценности и принципи, включително зачитане на върховенството на закона, на независимостта на съдебната система и на свободата на изразяване на мнение — понеже Европейският съюз е преди всичко общност, основана на ценности и право“.

На срещата на върха и в приетата на нея Декларация от София (PDF) бе подчертано значението на трайния ангажимент на държавите от Западните Балкани за върховенство на закона, борба срещу корупцията и организираната престъпност, добро управление, както и зачитане на правата на човека и правата на лицата, принадлежащи към малцинства. Ефективното изпълнение на реформите в тези области е решаващо за по-нататъшния напредък на региона по пътя към Европа. Лидерите на ЕС и на държавите от Западните Балкани се споразумяха да предприемат редица действия за подобряване на енергийната и транспортната инфраструктура (PDF), както и цифровата свързаност (PDF) в региона. ЕС и партньорите от Западните Балкани положиха също така основите на едно все по-тясно сътрудничество в областите на сигурността и миграцията, както и за преодоляването на геополитическите предизвикателства.

Свързване на инфраструктури, икономики и хора

С цел да бъде подкрепено изпълнението на Декларацията от София и като същевременно се опира на Стратегията на Комисията за Западните Балкани и нейните шест водещи инициативи (PDF), председателят Юнкер обяви днес (hyperlink to remarks) нов пакет от мерки, които ще доведат до повишаване на свързаността в рамките на региона и с ЕС, по-специално чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани.

  • ЕС ще предостави безвъзмездни средства за допълнителни 11 високоприоритетни транспортни проектa (автомобилен транспорт, железопътен транспорт, пристанища) на стойност 190 милиона евро. С тези инвестиции могат да се мобилизират до 1 милиард евро заеми от международни финансови институции. Това включва финансиране на първите два участъка от „Магистралата на мира“ (Ниш—Прищина—Дуръс) и „Синята магистрала“ по адриатическото крайбрежие.
  • С цел разработването на новата програма за цифрови технологии за Западните Балкани ЕС е заделил 30 милиона евро за инвестиции с цел осигуряването на широколентов достъп в целия регион. Партньорите постигнаха съгласие за разширяване на наличните в региона механизми за намаляване на разходите за роуминг към шестте държави партньори, като ЕС ще разработи същевременно пътна карта за намаляване на цената на роуминга между Западните Балкани и ЕС.
  • Редом с това ЕС ще подкрепя преминаването на региона към нови енергийни източници чрез насърчаване на източници на възобновяема енергия, включително устойчивото използване на водноелектрическата енергия.
  • В областта на икономическата свързаност Комисията продължава да подкрепя плана на самия региона за създаване на регионално икономическо пространство, като срещата на върха приветства ангажиментите за ускоряване на работата по признаването на квалификациите и улесняването на търговията в рамките на Западните Балкани.
  • Комисията ще увеличи подкрепата си за младежта и образованието, по-специално с удвояване на финансирането за „Еразъм +“ за региона и чрез стартиране на пилотен проект за мобилност в областта на професионалното образование и обучение. През 2018 г. Комисията ще създаде също така „Лаборатория за младежта на Западните Балкани“, която да осигурява платформа за иновативно изработване на политики, насочени към потребностите на младите хора. И накрая, Комисията ще подкрепи разширяването на Регионалната служба за младежко сътрудничество и ще въведе схема за мобилност в региона.

Допълнителни елементи на годишния пакет за свързаност на ЕС ще бъдат представени по-късно през годината.

Партньорите се ангажираха също така с Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани (PDF). Тя ще оказва подкрепа на прехода на Западните Балкани към цифрова икономика и включва мерки, като например пътна карта за намаляване на цената на роуминга и пакет за техническа помощ на потенциалните инвестиции в области като широколентовия достъп.

По-тясно сътрудничество в областта на сигурността

Пред ЕС и Западните Балкани стоят общи предизвикателства, свързани със сигурността. На срещата на върха ЕС и държавите от Западните Балкани се договориха да работят по-интензивно съвместно по ключови приоритети в областта на сигурността:

  • борба с тероризма, включително неговото финансиране, насилническия екстремизъм, връщането на чуждестранни бойци, както и предотвратяване на радикализацията;
  • засилено сътрудничество в областта на борбата срещу тежката и организираната престъпност, и по-специално незаконната търговия с огнестрелни оръжия, трафика на наркотици, контрабандата на стоки и хора, както и кибернетичните и хибридните заплахи.

ЕС и партньорите от Западните Балкани постигнаха съгласие за мобилизиране и полагане на още по-интензивни усилия чрез засилване на стратегическата и оперативната работа в областта на полицейското и съдебно сътрудничество, по-специално чрез участието на държавите от Западните Балкани в цикъла на политиката на ЕС за периода 2018—2021 г. — координираното общоевропейско сътрудничество в борбата с тежката и организираната престъпност. С подкрепа от Комисията агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи като Европол и CEPOL ще засилят ангажимента си със Западните Балкани с цел ефективното свързване на вътрешните и външните действия срещу всички форми на трансгранична престъпност.

Сътрудничеството в отговор на бежанската криза показа значението на координираните усилия. Лидерите на ЕС и на държавите от Западните Балкани се споразумяха да засилят сътрудничеството в областта на миграцията и управлението на границите, включително чрез служители за връзка, разположени от ЕС.

За повече информация

Декларация от София от срещата на върха ЕС — Западни Балкани (PDF)

Уебсайт на срещата на върха ЕС — Западни Балкани

Засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани.

Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“

Програма за свързаност за 2018 г. (PDF)

Информационен документ — Засилване на свързаността (PDF)

Информационен документ — Засилване на цифровата свързаност (PDF)

Видео — Програма за свързаност

Информационен документ — Шест нови водещи инициативи в подкрепа на трансформацията на Западните Балкани (PDF)

Информационен документ — Пътят напред (PDF)

Информационен документ — Икономически отношения — Инвестиции в хора, инфраструктури и реформи (PDF)

Информационен документ: Ангажиментът на ЕС в Западните Балкани.

Фактограф — Черна гора (PDF)

Фактограф — Сърбия (PDF)

Фактограф — бивша югославска република Македония (PDF)

Фактограф — Албания (PDF)

Фактограф — Босна и Херцеговина (PDF)

Фактограф — Косово (PDF)

Източник: Rapid