Вие сте тук

Покани за безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави

Дата на публикуване: 
петък, 12 Януари, 2018 - 10:16
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 януари са публикувани покани за представяне на предложения относно предоставяне на безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за 2017 г.

Едната покана се отнася за Обикновени програми, а другата за Многонационални програми. Контекст и цел на поканите са мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти.

Общата цел на мерките за информиране и насърчаване е да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Съюза.

Специфичните цели на мерките за информиране и насърчаване са:

  • повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и относно високите стандарти, приложими към производствените методи в Съюза;
  • повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза и подобряване на репутацията им както в рамките на Съюза, така и извън него;
  • повишаване на осведомеността за схемите за качество на Съюза и на тяхната разпознаваемост;
  • увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза, като се обръща специално внимание на онези пазари в трети държави, които имат най-голям потенциал за растеж;
  • възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.

Годишната работна програма на Комисията за 2018 г., приета с Решение за изпълнение на 15 ноември 2017 г., съдържа подробна информация за отпускането на съфинансиране и за приоритетите за обикновени и многонационални програми на вътрешния пазар и в трети държави. Програмата се намира на следния адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

Допустими кандидати:

  • браншови или междубраншови организации, установени в държава членка и представителни за съответния сектор или сектори в тази държава членка, и по-специално междубраншовите организации, посочени в член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и групите според дефиницията в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, при условие че те са представителни за наименование, което е защитено съгласно втория Регламент, и е обхванато от Програмата;
  • браншови или междубраншови организации на Съюза, представителни за съответния сектор или сектори на равнището на Съюза;
  • организации на производители или асоциации на организации на производители, посочени в членове 152 и 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са признати от държава членка; или
  • органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност е да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги промотират и на които е съответната държава членка е възложила ясно определени задачи, свързани с обществени услуги в тази област; тези органи трябва да са законно създадени във въпросната държава членка най-малко две години преди датата на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.

Крайният срок за кандидатстване е 12 април 2018 г., 17:00 ч. CET (централноевропейско време).

Предложенията трябва да се подават чрез електронната система за кандидатстване:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ - безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета (870.22 KB, PDF);

ОБИКНОВЕНИ ПРОГРАМИ - Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета (945.84 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 19 март е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 33, раздел 3 „График“, първото изречение

вместо: „12 април 2018 г.“

да се чете: 19 април 2018 г.“.

На страница 33, раздел 3 „График“, в таблицата

вместо: „г) Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване 12.4.2018 г.“

да се чете: „г) Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване 19.4.2018 г.“.

На страница 43, раздел 8.2 „Оперативен капацитет“, третият параграф се заличава.

На страница 44, раздел 9 „Критерии за отпускане на безвъзмездни средства“, предпоследния параграф

вместо:

„… критерии:

а) общият остатък от предвидените суми за трите теми на вътрешния пазар следва да се отпуснат за проекти, насочени към вътрешния пазар, които имат най-висока оценка за качество, независимо от темата, за която са кандидатствали;

б) същият подход следва да се приложи спрямо предложенията, насочени към трети страни (теми 4–6);

в) ако и тогава предвидената сума не е изразходвана, оставащите средства за вътрешния пазар и за трети страни следва да бъдат обединени и отпуснати за проекти с най-висока оценка за качество, независимо от приоритета и темата, по която са кандидатствали.“

да се чете:

„… критерий:

общият остатък от предвидените суми за всички четири теми следва да се обединят и отпуснат за проекти, получили най-висока оценка за качество, независимо от темата, за която са кандидатствали.“

На страница 46, раздел 11.4 „Форми на финансиране, допустими и недопустими разходи“ в заглавието „Допустими разходи“, първо тире

вместо: „Допустимите (преки и непреки) разходи са посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (вж. член 6, параграфи 1, 2 и 3).“

да се чете: „Допустимите (преки и непреки) разходи са посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (вж. член 6, параграфи 1 и 2).“