Вие сте тук

Европейският парламент търси ръководен администратор в Генерална дирекция за персонала

Дата на публикуване: 
четвъртък, 22 Юни, 2017 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 юни е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността срочно нает служител, ръководен администратор в Генерална дирекция за персонала.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще бъде на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4 637,77 €. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това към основната заплата се прибавят, при определени условия, надбавки.

Ръководният администратор е на пряко подчинение на генералния директор на Генерална дирекция за персонала. Той ще предоставя съвети на генералния директор във всички области на компетентност на Генерална дирекция за персонала. Ръководният администратор ще предоставя съдействие на висшестоящите си ръководители в областта на човешките ресурси и ще отговаря по-специално за отношенията със секретариатите на политическите органи и органите, вземащи решения, по въпроси, засягащи политиката по отношение на персонала.

Основните задачи на ръководния администратор са по-конкретно следните:

  • да предоставя съвети на висшестоящите ръководители в своите области на компетентност; да проследява цялостната дейност на генералната дирекция; да предава информацията във възходящ и низходящ ред и да улеснява отношенията между службите;
  • да извършва комплексни проучвания и да изготвя становища с високо равнище на експертни знания и опит, предназначени за политическите и административните органи на Европейския парламент;
  • да управлява и ръководи специфични досиета, включително чувствителни досиета (технически, административни, правни, финансови или бюджетни проучвания с множество измерения);
  • да управлява проекти в средносрочен и дългосрочен план в рамките на институционалните политики;
  • да допринася за изготвянето и изпълнението на бюджета на генералната дирекция (бюджетно управление, обществени поръчки и др.);
  • да придружава или да представлява висшестоящите ръководители на срещи и във вътрешни и външни работни групи и да участва в административни заседания или да ръководи такива заседания.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъде гражданин на държава-членка на Европейския съюз;
  • да се ползва с пълни граждански права;
  • да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз, както и много добри познания по английски, немски или френски език.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, който можете да намерите в пълния текст на обявлението.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща, най-късно до 24 юли 2017 г. (доказателство е пощенското клеймо), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité concours – BMT 08 A 038
Procédure de sélection PE/199/S
(референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles
Belgique

Пълния текст на обявлението, както и всички необходими документи, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № PE/199/S (5.81 MB, PDF)