Вие сте тук

Търговските споразумения насърчават развитието на отрасъла на селскостопанските хранителни продукти на ЕС

Дата на публикуване: 
понеделник, 27 Февруари, 2017 - 14:47

Търговските споразумения могат да спомогнат за увеличаване на продажбите и благоприятстват създаването на работни места в отрасъла на селскостопанските хранителни продукти в ЕС, показва ново проучване.

Търговските споразумения са засилили износа на селскостопански продукти от ЕС и заетостта в отрасъла на селскостопанските хранителни продукти, както и в други икономически сектори, сочат резултатите от ново независимо проучване, възложено за изпълнение от Европейската комисия. Подробно бяха анализирани търговските споразумения с три държави - Мексико, Южна Корея и Швейцария.

Комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: Само тези три споразумения са увеличили износа на селскостопански хранителни продукти от ЕС с над 1 млрд. евро и са повишили добавената стойност в отрасъла с 600 млн. евро. Важно е също така да се отбележи, че нарастването на износа е осигурило хиляди работни места в ЕС, повечето от които в областта на селскостопанските хранителни продукти, включително в първичното селскостопанско производство. Данните ясно показват, че амбициозните и балансирани търговски споразумения са в полза на европейското селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: "Взаимноизгодните търговски споразумения влияят благотворно върху дейността на земеделските стопани и производителите на храни. В проучването се правят и важни изводи за това как да продължим да премахваме ненужната бюрокрация и пречките пред напредъка на нашите търговски преговори".

Проучването показва, че споразуменията са допринесли за увеличаване на търговията и в двете посоки, като се отбелязва нарастване на износа на ЕС и увеличаване на вноса на продукти от тези три държави, което дава на потребителите и предприятията по-добър достъп до селскостопански хранителни продукти.

Важен извод от проучването е, че увеличеният внос оказва слабо въздействие върху вътрешното производство в ЕС. Отражението се изразява предимно в заместване на вноса от други трети държави или в увеличение на потреблението в ЕС.

По-конкретно, във връзка с всяко едно от споразуменията, проучването показва, че:

  • В резултат на споразумението между ЕС и Мексико износът на селскостопански хранителни продукти от ЕС нарасна през 2013 г. със 105 млн. евро — три години след като двете страни отстраниха всички пречки пред търговията, както беше заложено в споразумението. В повечето случаи става въпрос за преработени храни и напитки. Допълнителен внос за 316 млн. евро през същата година беше под формата предимно на първични продукти. Проучването също така разкрива потенциала за отрасъла на селскостопанските хранителни продукти от ЕС, който крие по-нататъшното премахване на сегашните тарифи и бариери. Понастоящем въпросът се разглежда в контекста на преговорите ЕС — Мексико за актуализиране на споразумението.
  • Въпреки че все още не се прилага в пълна степен, Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея (ССТ) е допринесло за допълнителни 439 млн. евро под формата на износ на селскостопански хранителни продукти от ЕС през 2015 г. (последната година, за която има налични данни), предимно първични продукти. Същата година допълнителният внос в стойностно изражение възлиза на 116 млн. евро — предимно преработени храни и напитки.
  • Търговските споразумения между ЕС и Швейцария относно селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти са допринесли общо за допълнителни 532 млн. евро в износа на ЕС на тези видове стоки през 2010 г. — три години след като споразуменията започнаха да се прилагат в пълна степен. По-голямата част от тази сума се отнася за преработени храни и напитки. Допълнителен внос от 1,17 млн. евро е предимно под формата на първични продукти.
  • В проучването се подчертава важността на по-тясното проследяване на търговските преговори на основните конкуренти на ЕС, за да се подсигури, че Съюзът не изостава в предоставянето на благоприятни условия на достъп за важни пазари за селскостопански хранителни продукти. То показва също така, че напоследък новите и амбициозни споразумения, като например това между ЕС и Корея, влязло в сила през 2011 г., имат по-голямо положително въздействие, отколкото по-старите и по-ограничени споразумения като това между ЕС и Мексико от 2000 г. Това е знак за все по-високото качество и ефективност на споразуменията за търговия на ЕС, що се отнася до премахването на бариерите и до успехите във връзка с подобрената конкурентоспособност.
  • В проучването също така се подчертава значението на кампаниите на ЕС за информиране и насърчаване в подкрепа на достъпа на износителите от ЕС до нови пазари и на разширяването на дейността им на съществуващите пазари. Комисията значително увеличи бюджета за насърчителни кампании, като комисарят Хоган вече имаше срещи на високо равнище в шест държави (Колумбия, Мексико, Китай, Япония, Виетнам и Индонезия) в подкрепа на селскостопанските хранителни продукти и осигуряване на възможност дружествата и организациите от ЕС да развиват стопанска дейност в тези държави. Следващото такова посещение ще бъде през май в Канада, с която неотдавна ЕС договори отделно споразумение за свободна търговия. Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом също ще посети Канада през март, а по-късно през пролетта Сингапур (друга държава, с която ЕС неотдавна сключи търговско споразумение) и Мексико.

Износът на селскостопански хранителни продукти от ЕС достигна рекордни стойности през 2016 г.

Трите търговски споразумения също така допринесоха за отчитането на рекордна година за износ на селскостопански хранителни продукти от ЕС през 2016 г., като общата стойност на износа достигна 130,7 млрд. евро - с 1,7 млрд. евро повече спрямо 2015 г. Най-много се е увеличил годишният внос за САЩ (1,26 млрд. евро) и Китай (с 1,06 млрд. евро). В същото време вносът в стойностно изражение на селскостопански хранителни продукти в ЕС е спаднал с 1,5 % до 112 млрд. евро. Делът на селскостопанските хранителни продукти от общия износ на стоки от ЕС през 2016 г. е бил 7,5 %, а делът им от общия внос на стоки - 6,6 %. С излишък от 18,8 млрд. евро отрасълът на селскостопанските хранителни продукти също допринася за почти половината от общия излишък на Европейския съюз в търговията със стоки, който през 2016 г. е възлизал на 39,3 млрд. евро.