Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси заместник-председател

Дата на публикуване: 
четвъртък, 1 Септември, 2016 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 септември е публикувана обява за свободно работно място за заместник-председател на Службата на Общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения беше създадена през 1994 г.

Службата е автономен орган на Общността от правна, административна и финансова гледна точка. Задачата й е да управлява и да предоставя правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази правна закрила представлява специфичен вид правна защита на интелектуална собственост по отношение на нови сортове растения. По-специално Службата взема решения относно исканията за предоставяне на такава правна защита, която предоставя еднаква закрила на интелектуалната собственост в целия Европейски съюз.

Службата се намира в Анже, Франция, и разполага с персонал от 45 души. Годишният ѝ бюджет е около 15 милиона евро. Службата е изцяло на самостоятелно финансиране, идващо основно от таксите, които плащат заявителите.

Заместник-председателят подпомага председателя в изпълнението на неговите функции и правомощия, по-специално във връзка с представляването на Службата, осигуряването на нейното ръководене и управление и даването на стратегически насоки. Ако председателят отсъства или не е на разположение, задачите му се поемат от заместник-председателя.

Функциите и правомощията на председателя включват, наред с другото:

 • да предприема всички необходими стъпки, включително приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на известия, за да осигури функционирането на Службата в съответствие с разпоредбите, правилата и насоките на ЕС;
 • да изготвя предварителен разчет за приходите и разходите на Службата и да изпълнява бюджета ѝ;
 • да изпълнява по отношение на персонала на Службата правомощията, които са делегирани на институциите на ЕС съгласно Правилника за длъжностните лица на ЕС и Условията за работа на другите служители;
 • да представя пред Административния съвет проекти за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94, на правилата относно таксите и на други правила за прилагане или на правила, свързани с правната закрила на Общността на сортовете растения.

Председателят на Службата може да делегира някои от задълженията си на заместник-председателя.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири години или повече, или
 • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: Кандидатите трябва да имат най-малко 12 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации; най-малко пет години от този 12-годишен професионален опит трябва да са придобити в областта на дейност на Службата;
 • Управленски опит: Най-малко пет години от този 12-годишен професионален опит трябва да са придобити на управленска длъжност или на високопоставена съветническа длъжност;
 • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези езици на нивото, необходимо за изпълнението на техните задължения. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването/събеседванията дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Възможно е за тази цел част от събеседването да се проведе на този друг език;
 • Възрастова граница: Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит и относно владеенето на езици. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да кандидатствате по интернет на уебсайта

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 29 септември 2016 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за заместник-председател - Служба на Общността за сортовете растения  - COM/2016/20015 (808.25 KB, PDF)