Вие сте тук

Европейският парламент търси началник-отдел в Дирекцията за връзки с политическите групи

Дата на публикуване: 
петък, 26 Август, 2016 - 12:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 август е публикувано обявление, че Европейският парламент организира процедура за заемане на длъжност за срочно нает служител (AD 14) – началник-отдел в Дирекция за връзки с политическите групи.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще бъде на степен AD 14, първа стъпка, с основна месечна заплата от 13 641,95 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това при определени условия към основната заплата се прибавят надбавки.

Естество на служебните задължения

На пряко подчинение на директора на Дирекцията за връзки с политическите групи, началник-отделът ще отговаря за координацията на секретариата на независимите членове на ЕП.

Началник-отделът ще ръководи екип от служители. Той ще трябва да пътува редовно до трите обичайни места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и извън тях.

Основните задачи на началник-отдела в Дирекцията за връзки с политическите групи са следните:

 • организиране и координиране на дейността на секретариата на независимите членове на ЕП;
 • проследяване на заседанията на Председателският съвет заедно с представителя на независимите членове на ЕП и, евентуално, на заседанията на Бюрото на Европейския парламент;
 • участие в заседанията на генералните секретари на политическите групи;
 • изготвяне на протоколите от заседанията и осигуряване на предоставянето им на независимите членове на ЕП;
 • организиране на технически заседания за независимите членове на ЕП (управление на времето за изказвания, места в парламентарните комисии или делегации и др.);
 • осигуряване на връзките с генералния секретар на Европейския парламент;
 • осигуряване на спазването на всички процедури по реда на Правилника и правилата на Европейския парламент;
 • осигуряване на техническа помощ за всички стъпки, предприемани от независимите членове на ЕП в рамките на техния мандат;
 • осведомяване във възходящ или низходящ ред относно указанията, целите, инструкциите и информацията; предоставяне на съвети на висшестоящи ръководители, колеги и членове на ЕП в неговите сфери на компетентност;
 • работа по специфични досиета (извършване на дейности с цел техническо, административно, правно, финансово, бюджетно и др. проучване с множество измерения), провеждане на средносрочни и дългосрочни проекти в рамките на институционалните политики;
 • извършване на специализирани консултации;
 • изпълнение на функцията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

 • да бъде гражданин на държава-членка на Европейския съюз;
 • да се ползва с пълни граждански права;
 • да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите задължително трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща, най-късно до 27 септември 2016 г. (доказателство е пощенското клеймо), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité concours – MON 04 S 010
Procédure de sélection PE/195/S
(референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles
Belgique

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за конкурси и процедури по подбор на кадри няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа – началник-отдела в Дирекцията за връзки с политическите групи – РЕ/195/S (5.61 MB, PDF)