Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за иновативни идеи и разработки на базата на Галилео – EGNOS

Дата на публикуване: 
сряда, 10 Август, 2016 - 10:31
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 август е публикувана покана за представяне на предложения относно подкрепа за иновативни идеи и разработки на базата на Галилео – EGNOS.

Съфинансиране на наградите и подкрепата за разработки за иновативни приложения, базирани на технологията за ГНСС на ЕС (EGNOS и ГАЛИЛЕО). Целта е насърчаване на промишлените иновации и внедряването на високите технологии в Европа. Получателите на тази помощ ще търсят и други източници за съфинансиране на наградите и разработките.

Дейностите, които ще се подпомагат, са:

 • организиране и управление на ежегоден конкурс, включително публикуване на покани за представяне на идеи за приложения от страна на предприемачи, оценка на идеите от експерти и награждаване;
 • подкрепа за разработки и ускоряване на развиването и навлизането на пазара на иновативни продукти/услуги;
 • набиране на средства за допълване на безвъзмездните средства от страна на Комисията;
 • разпространение в Европа – увеличение на броя на иновативните идеи, представяни всяка година за наградата „ГАЛИЛЕО“;
 • разпространение извън Европа – адекватно открояване в рамките на световната промишленост за ГНСС за популяризиране на конкурса и насърчаване на участниците и победителите в него;
 • наблюдение на развитието на победителите и участниците.

Допустими кандидати

Кандидатите трябва да бъдат частноправни или публичноправни организации, установени в една от следните държави:

 • държавите-членки на ЕС;
 • Норвегия, Швейцария.

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекта, възлиза на 1 500 000 EUR.

Финансовата подкрепа от Комисията не може да надхвърля:

 • 70 % от допустимите разходи за управлението, като максималната годишна сума е 71 000 EUR;
 • 60 % от допустимите разходи за наградите, като максималната сума е 10 000 EUR за награда;
 • 70 % от допустимите разходи за подкрепа за разработки и за ускоряване на развиването и навлизането на пазара, като максималната сума е 43 000 EUR за всяка подкрепа.

Планираната начална дата за действието е декември 2016 г. Максималната продължителност на проекта е 36 месеца.

Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят на Комисията не по-късно от 19 октомври 2016 г.

Повече информация относно поканата можете да намерите на следния сайт:

http://www.esnc.eu/index.php?kat=home.html&anzeige=home.html

Кандидатурите трябва да отговарят на изискванията от пълния текст на поканата и да се подават чрез предвидения за целта формуляр.

В Официалния вестник на ЕС от 26 август e публикуванa следната поправка на текста на конкурса:

вместо:

„…http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

да се чете:

„…http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8911