Вие сте тук

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд търси мениджър на уеб съдържание

Дата на публикуване: 
понеделник, 7 Март, 2016 - 10:01
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд обявява свободна позиция за длъжността мениджър на уеб съдържание.

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е агенция на Европейския съюз. Седалището й е в Дъблин, Ирландия. Ролята й е да предоставя знания в подкрепа на развитието на социални и трудови политики за основни заинтересовани страни в сферата на социалната политика на ЕС и за гражданите на Европа. Eurofound предава посланията си чрез публикуване на данни в различен формат – доклади, онлайн инструменти и социални мрежи. За повече информация относно дейността на Eurofound посетете уебсайта на агенцията.

Основната роля на мениджъра на уеб съдържание е да съдейства на Eurofound в изпълнението на институционалните комуникационни цели и основните показатели за ефективност на агенцията. Той/тя трябва да познава добре мисията на Eurofound и да допринася съществено за поддържане на качеството и ефективността на уебсайта на Eurofound като средство за комуникация. Уебсайтът, преминал наскоро към платформата Drupal, е многоезичен, с огромен обем съдържание и разчита на голямо разнообразие от информационни източници.

Мениджърът на уеб съдържание е пряко подчинен на началника на отдел „Информация и комуникации“. Той/тя ръководи малък екип, но трябва да бъде в състояние да работи самостоятелно и да притежава отлични умения за уеб комуникация и междуличностно общуване.

Основни отговорности:

 • разработване и управление на съдържанието за онлайн комуникация на Eurofound;
 • стимулиране на подобренията и промените в информационната инфраструктура на уебсайта и оптимизиране на откриването му;
 • управление на потребителското ползване и онлайн профила на Eurofound;
 • осигуряване на качество и последователност на уеб присъствието и онлайн услугите на Eurofound.

Процедурата за подбор е открита за кандидати, които:

 • са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз и притежават пълни граждански права;
 • са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;
 • имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания (ниво В2) по друг официален език на Съюза. Тъй като английският език е основният работен език на Еurofound, се изисква владеенето му на ниво, необходимо за изпълнение на служебните задължения. Длъжността „мениджър на уеб съдържание“ изисква много високо ниво на владеене на английски език;
 • имат образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверена с диплома, когато обичайната продължителност на университетското образование е четири или повече години, или
  • образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверена с диплома, и професионален стаж от не по-малко от една година, когато обичайната продължителност на университетското образование е не по-малко от три години;
 • имат професионална квалификация в област, свързана с комуникациите;
 • имат поне 3 години следдипломен професионален опит в областта на уеб съдържанието;
 • са в състояние да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват посочените задължения.

Заявленията трябва да бъдат подадени чрез системата за електронно набиране на персонал:

https://vx.wcn.co.uk/vx/system-238/brand-4/candidate/so/pm/1/pl/17/opp/49-EF-TA-16-01-Web-Content-Manager/en-GB

Мениджърът на уеб съдържание ще бъде назначен като срочно нает служител (AD 6) с първоначален 5-годишен срочен трудов договор, който може да се подновява.

Крайният срок за подаване на заявления е 31 март 2016 г.

В пълния текст на обявлението може да намерите пълните изисквания, начина на кандидатстване, описание на длъжността, както и допълнителни подробности за процеса на подбор, интервюто и оценката:

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities