Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на дирекция „Сгради и логистика“

Дата на публикуване: 
петък, 19 Февруари, 2016 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 февруари е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция „Сгради и логистика“ в Генерална дирекция А, Генерален секретариат на Съвета.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. В рамките на генерална дирекция „Администрация“ (ГД А) ГД А2 се оглавява от заместник генерален директор. Той отговаря за протокола, заседанията, сградите и логистиката. На практика ГД А2 отговаря за предоставяне на услуги и инфраструктури (с изключение на ИТ) на Европейския съвет, неговия председател, Съвета и неговите органи, както и на ГСС, с цел осигуряване на безпроблемно и ефикасно провеждане на техните дейности. ГД А2 се състои от две дирекции: дирекция „Протокол и заседания“ (ГДА 2А) и дирекция „Сгради и логистика“ (ГДА 2В). ГД А 2В, за която търсим директор, обхваща три отдела: „Сгради“, „Логистика“ и „Финанси“. Нейната задача е да предоставя материални инфраструктури (сгради, инсталации и техническо оборудване) и логистични услуги (оборудване, пренасяне и транспорт), които дават възможност на Европейския съвет, Съвета и неговите органи, както и на ГСС, да изпълняват функциите си при всякакви ситуации и обстоятелства, включително при извънредни и кризисни ситуации. ГД А 2В отговаря за бюджет на стойност около 60 млн. евро.

Обща цел на длъжността:

  • Под ръководството на генералния директор/заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да дава становища в областите на компетентност на дирекцията;
  • Да предоставя устно и писмено политически и процедурни становища на високо равнище, анализи и препоръки на ръководните служители и на генералния секретар, на председателствата на Европейския съвет и на Съвета по въпроси от областите на компетентност на дирекцията;
  • Да осигурява стратегическо ръководство и да разработва политики, концепции и новаторски решения по всички въпроси от областите на компетентност на дирекция „Сгради и логистика“.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите- членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 11 март 2016 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Пълния текст на обявлението, както и необходимите документи за кандидатстване, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/120 (3.72 MB, PDF)